כיוון שעון קפיץ בשבת וביום טוב - האם מותר?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בהלכה (כללי)כיוון שעון קפיץ בשבת וביום טוב - האם מותר?
אנונימי נשאל לפני חודש 1

האם אני רוצה לכוון שעון מיוחד, הפועל באמצעות מתיחת קפיץ, כך שהוא יכבה את הגז בבוקר יום השבת או החג, כדי שבמשך היום החימום לא יפעל ובכך לחסוך בגז. האם מותר לנהוג כך?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני חודש 1

בשולחן ערוך (או"ח סי' שלח סע' ג') כתב שזוג המקשקש לשעות עשוי על ידי משקלות מותר לעורכו ולהכינו מבעוד יום כדי שילך ויקשקש כל השבת, והמשנה ברורה (ס"ק טו') כתב: "ובשבת לא מבעיא דאם עמד דאסור להכינו שיילך ואפילו רק בנענוע חוט הברזל שמתנענע" - שלדעתו יש בזה, לכמה פוסקים, איסור דאורייתא משום תיקון כלי.
ב"שערי תשובה" הביא דברי הפמ"א שלדעתו מותר למשוך השלשלת בשבת, אולם בשאלת יעב"ץ הביא שאסור ממנהגא וכך נוהגין, וכתב שאחר שכלה שלשלת הכרוך על הגלגל החוזר ופסק הלוכו ועל ידי שהוא חוזר ומושך הוא חוזר לילך ולקשקש נראה שיש לאסור משום שהוא כגמר מלאכה ומתקן כלי, ולמעשה נראה להתיר לצורך חולה בעודו [השעון] הולך אף על ידי ישראל, אם יש קושי למצוא נכרי, ואם עושה על ידי גוי יש להתיר בכל אופן, וכן המנהג.
ובכף החיים (סי' שח' ס"ק רעט') כתב שרבו הדעות בזה, ולעניין דינא כיוון שיש שסברו שיש חיוב תורה בשבת יש לאסור להמשיך אפילו בעודו הולך ואפילו המורה-שעות [שעונים] הקטנים שאינם מקשקשים, ולצורך חולה שאין בו סכנה יש להתיר ע"י גוי בכל אופן ואפילו בשבת, ואם אין גוי אז על ידי ישראל בעודו [השעון] הולך.
בכל אופן, ישנם שעונים שעורכים אותם מערב יום טוב ואלה עדיפים על הכל, אולם לגבי השעונים שביום טוב מותחים הקפיץ, היות וזה לצורך יום טוב אין זה עשיית כלי ממש ואפשר להקל בשעת הצורך, אך צריך להכין את השעון לפני הדלקת הגז.

(שו"ת הרב הראשי, תשנ"ב, סי' קמו', עמ' 334-335)
תשובת הרב מרדכי אליהו זיע"א

דילוג לתוכן