האם מותר לפתוח בשבת בקבוק שתיה או שראוי להחמיר?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בהלכה (כללי)האם מותר לפתוח בשבת בקבוק שתיה או שראוי להחמיר?
אנונימי נשאל לפני חודש 1

האם מותר לפתוח בשבת בקבוק 'טמפו' או שראוי להחמיר בכך ?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני חודש 1

עיין בשו"ע הל' יו"ט סי' תקט' סע' ב בעניין שפוד שנתעקם אם מותר לתקנו ביו"ט - לדעת מרן אסור מדין תיקון כלי, ואין נפקא מינה אם יכול לצלות בו או לא, ולדעת הרמ"א רק אם יכול לצלות בו כשהוא עקום אסור לתקנו, אך אם לא יכול לצלות בו כלל - יכול לתקנו, ומזה למדו על מחט שנתעקמה, וברור שבשבת לדעת השו"ע אין נפקא מינה והדבר אסור בכל גווני.
הטעם, כיוון שאי אפשר להשתמש בו אלא על ידי יישור, זהו תיקון כלי, כי בהיותו עקום פקע ממנו שם כלי שהיה עליו קודם.

ואין ללמוד מדיני קשירה, ממה שכתב המג"א בסי' שיז' ס"ק יא' לגבי קשר אומן שדווקא אותו אסור לנתק אבל שאר קשירות מותר ואין בהן משום 'מכה בפטיש', כי אין דומים דיני קשירה או התרה לתיקון כלי, כי שם יש עניין של קיימא, אומן ועוד.

אין זה דומה לשפוד שנתעקם, לדעת הרמב"ם, שביישורו נעשה כלי, שפקק של בקבוק כיוון שהיה כלי עוד לפני שהושם בבקבוק אם כן גם לאחר שנפתח חוזר להיות כלי ומה שהיה בינתיים לא הפקיע ממנו שם כלי, כיוון שמכסה הוא את הבקבוק, ואין הבדל אם הפקק עשוי מפלסטיק או ממתכת.

אם כן, מותר לפתוח בקבוק טמפו בשבת, כיוון שהכיסוי היה כלי בפני עצמו עוד לפני שהושם על הבקבוק. מותר לפתוח גם פקק העשוי ממתכת, כמו של בקבוק יין, כי הפקק היה כלי מושלם והוא רק נלחץ לשם סגירת הבקבוק ומותר גם לקרוע בשבת את העטיפה העוטפת את הפקק, אך יש להיזהר לא לקרוע את האותיות המודפסות עליה*.

יהי רצון שבזכות שמירת שבת כהלכתה נזכה לביאת הגואל, השתא בעגלא ובזמן קריב, אמן כן יהי רצון.

(שו"ת הרב הראשי, תשמח', סי' ט' ופג', עמ' 36-37, 222-223)
תשובת הרב מרדכי אליהו זיע"א

דילוג לתוכן