האם מותר לומר 'ברוך הוא וברוך שמו' על ברכה המתכוון לצאת בה ידי חובה?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בהלכה (כללי)האם מותר לומר 'ברוך הוא וברוך שמו' על ברכה המתכוון לצאת בה ידי חובה?
אנונימי נשאל לפני חודש 1

האם מותר לומר 'ברוך הוא וברוך שמו' על ברכה המתכוון לצאת בה ידי חובה?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני חודש 1

בטור (או"ח סי' קכד') הביא דברים שכתב אביו הרא"ש על אביו רבנו יחיאל: "ושמעתי מאבא מורי שהיה אומר על כל ברכה וברכה שהיה שומע בכל מקום ברוך הוא וברוך שמו, וזהו שאמר משה רבינו: 'כי שם ה' אקרא הבו גודל לא'לקינו'". ופסק השולחן ערוך (שם, סע' ה'): "על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום אומר ברוך הוא וברוך שמו".
לכאורה משמע שרבנו יחיאל ייסד את עניית ברוך הוא וברוך שמו, אך כנראה שכוונתו לומר שהוא הקפיד לנהוג כך, ויש מדרשים קדומים שבהם נזכרה ענייה זו וכתב רבנו הבן איש חי במפורש שעניית ברוך הוא וברוך שמו הוא מטבע שטבעו חכמים לאומרו על הזכרת ה'.
לדעת רבנו זלמן מי שענה ברוך הוא וברוך שמו בברכה שמחויב לצאת בה ידי חובה צריך לברך שוב, יש שאמרו שאין ענייה זו חובה כמו אמן אבל ראוי לענות גם בברכות שיוצא בהן ידי חובתו, וכף החיים (סי' ריג' ס"ק י') הביא דברי הדב"ש שאינו רשאי לומר לענות בברכה שיוצא בה ידי חובתו, כיוון שזה נחשב להפסק.
לעומת זאת, דעת האור החיים הקדוש שיש לענות ושמעתי מהאדמו"ר ישראל אבו חצירא זיע"א שאמר בשם סבו אביר יעקב זיע"א שחייב לענות גם על ברכות שיוצא בהן ידי חובתו.
סיכום: על כל ברכה וברכה שאדם שומע צריך לענות ברוך הוא וברוך שמו.
אם זה ברכה שיוצא בה ידי חובה יש בעניין זה שלוש דעות: א. אסור לענות משום שנחשב הפסק, ב. מותר לענות, ג. חייב לענות על כל ברכה, גם שיוצא בה ידי חובה. אנו איננו עונים ברוך הוא וברוך שמו בברכה שיוצאים בה ידי חובה, אך הנוהג לענות גם בברכה שיוצא בה ידי חובה - יש לו גדולים לסמוך עליהם
הרב מרדכי אליהו זיע"א

(שו"ת מאמר מרדכי, ח"א, סי' ד', עמ' מז'-מט')

דילוג לתוכן