אמירת מזמורי תהילים בלילה - האם זה מותר?

אנונימי נשאל לפני 3 שבועות

האם נכון לומר מזמורי תהילים הלילה קודם עלות השחר והאם איסור לימוד מקרא בלילה נוהג גם בליל שבת או ר"ח?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 3 שבועות

הגאון חיד"א בספרו 'יוסף אומץ' סי' נד' הביא דברי רבנו האר"י ז"ל בשער המצוות פר' ואתחנן שאין ראוי לקרוא מקרא בלילה, לפי שהמקרא הוא בחינת עשייה והלילה הוא בחינת עשיה והכל הוא דינים ואין ראוי לעורר הדינים, וביאר המקובל מהר"ם פאפירש ז"ל שכוונת רבנו היא שבחינת המקרא עליונה מאוד ומתפשטת עד העשייה ועל ידי לימוד המקרא מברר מן העשיה.

וכתב עוד שבערי הקודש ירושלים וחברון תיבננה ותיכוננה במהרה בימינו ראה שאין קורים מקרא בלילה ועם כל זה קורים בבתי כנסיות באשמורת חמשה ספרי תהילים בכל לילה, וכתב [שם ובספרו 'חיים שאל'] בשם המקובל המופלא כבוד מורנו הרב שלום שרעבי זכרו לחיי העולם הבא שהיה מפקפק על מנהג זה שנתפשט בכל ארץ ישראל והיה אומר שאולי אין התהילים בכלל אזהרת הרב האר"י ז"ל, אך המקובלים נמנעים מלקרות תהילים בחול כל שלא האיר היום.

הנה כי כן, אנחנו נזהרים בזה שלא ללמוד תהילים קודם עלות השחר, מיהו אם אנחנו רואים אנשים אומרים תהילים באשמורת אין אנחנו מוחים בידם לבטלם ורק הבא לשאול נאמר לו שלא ילמוד תהילים אלא תורה שבעל פה, דשב ואל תעשה עדיף בכל מקום.

גם לעניין אמירת מזמור תהילים עבור המקשה ללדת בלילה אני חושש להחמיר אפילו אחר חצות לילה.

ועל ליל ראש חודש נראה גם כן דנכון להיזהר, מיהו ביום טוב פשיטא שאומרים תהילים, שנקרא שבת ולא שנא יום טוב משבת בדבר זה, ופשוט וברור.

(רב פעלים, או"ח ח"ב, סי' ב', דף ג') תשובת הבן איש חי זיע"א

דילוג לתוכן