תפלה של יד:

תוכן עניינים

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה.

קדש י - והיה ה:
שיטה א' יהו היו יאל - שיטה א יהו היו האל:
שיטה ב' דהי ויו פיו - שיטה ב' דהי ואו פיו:
שיטה ג' היי ודו דהי - שיטה ג' היי ודו דהא:
שיטה ד' יוד לתה היי - שיטה ד' יוד לתה האי:
שיטה ה' ייו דוי ודו - שיטה ה' ייו דוא ודו:
שיטה ו' ויו דוי אוה - שיטה ו' ואל פוא אוה:
שיטה ז' והי יוד יהי - שיטה ז' והי יוד אהא:
שמע ו - והיה ה:
שיטה א' יהו היו ואל - שיטה א' יוד היו הא:
שיטה ב' דהא ואו פיו - שיטה ב' אוה יאל לף:
שיטה ג' האי ודו דהה - שיטה ג' פהי יוד דל:
שיטה ד' אוד לתה ההי - שיטה ד' היי ודה תן:
שיטה ה' אאל פוא ודו - שיטה ה' אוא והא ונ:
שיטה ו' ואל פוא והה - שיטה ו' אלף דלת יו:
שיטה ז' והא אלף ההו - שיטה ז' נון יוד דה:
תפלה של ראש:
קדש י - והיה ה:
שיטה א' יוד אלף - שיטה א' יוד אלף:
שיטה ב' הי הי - שיטה ב' הי הא:
שיטה ג' ויו יוד - שיטה ג' ואו יוד:
שיטה ד' הי הי - שיטה ד' הי הא:
שמע ו - והיה ה:
שיטה א' יוד אלף - שיטה א' יוד אלף:
שיטה ב' הא הה - שיטה ב' הה דלת:
שיטה ג' ואו יוד - שיטה ג' וו נון:
שיטה ד' הא הה - שיטה ד' הה יוד:
עוד צריך להבין מ"ט בתפילין של ראש יש ד' שיטות בכל פרשה ובתפילין של יד יש ז' שיטות בכל פרשה והענין הוא לפי שבראש ז"א אינם מקיפין רק ארבע בלבד אבל בתפילה של יד שהיא המלכות יש בה ז' מקיפין כי ארבע מוחין הראשונים הם מתלבשים בנה"י דאימא ונכנסים בגולגלתא דז"א כנודע ואח"כ אלו הם נעשים בבחי' מקיפין אל המוחין של הנקבה והנה הם ארבע גו תלת שהם ז' וכנגדם יש שבעה שיטות בתפילין של יד:

עוד כונה אחרת קטנה כוללת בענין פרשיות התפי' ש"ר ושל יד הנה בפ' ראשונה מתפילין של ראש תכוין לשם אהיה דמילוי יודין ובשניה תכוין לשם אהיה דאלפין ובשלישית לשם אהיה דמילוי ההין וברביעית לשם אדני במילואו. והענין הוא כמ"ש לך מ"ש בזוה"ק פרשה ואתחנן שארבע פרשיות של התפילין הם חו"ב חו"ג ובמ"א אמרו כי התפלין ש"ר הם אימא על ברא. אבל הביאור הוא כי כל ארבע פרשיות אלו ה"ס אהיה שהוא בינה ובערך זה אמרו שהתפילין הם אימא על ברא ועוד לטעם אחר והוא לפי שאלו ארבע מוחין מתלבשים בנה"י דאימא כנודע. והנה כל אלו השלש' שמות של אהיה הם בחי' הכתר אשר בכל פרשה מאלו הד' פרשיות וכנגד אהיה דמילוי יודין שבמוח ראשון הנק' חכמה יש שם הויה במילוי ס"ג שיש בו ג' יודין כמו שיש שלשה יודין בשם אהיה דיודין הנז' וזו ההויה היא בז"ת שבחכמה זאת ונעשית מלבוש אל שם אהיה דיודין הנז' כי הוא נשמה אליו לפי שהוא בחי' ג"ר שבה. וכן שם אהיה דמילוי אלפין הוא בחי' כתר שבמוח הנקרא בינה דז"א והיא נשמה אל שם הויה דמילוי אלפין אשר שם בז"ת שבו אבל שם אדני במילואו הוא במלכות שהוא כנגד והיה אם שמוע ואין לו התלבשות אחר במה להתלבש כמו האחרים כנז' וע"כ בתפילה של יד תכוין בד' פרשיותיה אל ארבע שמות האחרים הנז' שהם הויה דס"ג ודמ"ה ודב"ן שם אדני במילוי:

 

לעילוי נשמת מורנו ורבנו עטרת ראשנו רבי יצחק בן שלמה לוריא אשכנזי ולמורנו ורבנו עטרת ראשנו רבי חיים בן יוסף ויטאל ובנו רבי שמואל.

לעילוי נשמת ולזכות כל ישראל החיים והמתים ולתיקון כל ישראל החיים ומתים, לרפואת כל עם ישראל החיים והמתים - ולשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא.

בס''ד - כל הזכויות שמורות ל - ''ויקיטקסט'' תחת רשיון ''GNU Free Doc.' 

דילוג לתוכן