תפילין של רבינו תם

תוכן עניינים

--------

כתב מרן בשלחן ערוך (סימן לד ס"ב): ירא שמים יניח שתי זוגות תפילין, זוג אחד כשיטת רש"י כפי מנהג רוב העולם, והזוג השני כשיטת רבינו תם.

באור הדברים: ישנה מחלוקת בפוסקים בסדר כתיבת והנחת ארבע הפרשיות בתוך התפילין, לדעת רש"י, הרמב"ם ועוד, סדר הפרשיות כדלהלן: קדש לי כל בכור, והיה כי יביאך, שמע ישראל, והיה אם שמוע. ולדעת רבנו תם ועוד, הסדר כך: קדש לי כל בכור, והיה כי יביאך, והיה אם שמוע, שמע ישראל. ומנהג העולם כשיטת רש"י והרמב"ם. אך מאחר שרבים פוסקים גם כשיטת רבנו תם, ולדעתם התפילין של רש"י הן פסולות, וכן לדעת רש"י, התפילין של רבנו תם הן פסולות. על כן, ירא שמים יצא ידי חובת שניהם, ובתחילה יניח של רש"י, ולאחר התפלה יניח של רבנו תם בלי ברכה, ויקרא עימהן פרשיות 'שמע ישראל', 'והיה אם שמוע'. ויכוון שיוצא ידי חובה רק באותם התפילין שהם האמת, והזוג השני הוא כרצועות סתם. (סימן לד סעי' א, ב. ג שעו)

נשוי - המנהג הרווח שלא להניח תפילין של רבנו תם, אלא מי שהוא נשוי. (ג שצ)

הפסק - גם כשמניח תפילין של רבנו תם, לא ידבר מתחילת ההנחה של יד עד סיום ההנחה של ראש. ואולם אם שמע קדיש או קדושה בינתיים, יענה. (ג שצו)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן