''תמים תהיה עם ה' אלוקיך''

תוכן עניינים

--------

העורמה הראשונה שאנחנו מוצאים בתורה, היא אצל הנחש: ''והנחש היה ערום מכל חית השדה'' (בראשית ג, א), ומשם שורש העורמה. ודאי ש''זה לעומת זה עשה האלקים'', וישנה גם עורמה של קדושה, אבל צריך לדעת את זמני השימוש במידת הערמומיות ובמידת הפיקחות, ולהציב את הגבולות הנכונים בענין.

אולם גם אם יש צורך לפעמים להשתמש במידת הפקחות, היסוד חייב להיות ברור: עצמיות הנשמה, מצד מהותה, כפי שבראה הקב''ה, היא התמימות, וזוהי הנקודה הפנימית באמת של הנשמה, של הוויית האדם. כל שאר הדברים, כשהשימוש בהם נעשה בזמן הנכון ובצורך הנכון, אלו רק לבושים שאדם משתמש בהם. אבל עצם נשמת החיים חייבת להיות במהלך של ''תמים תהיה עם ה' אלוקיך''.

כפי שהזכרנו לעיל, ככל שאדם ''תמים'', הוא יותר ''עם ה' אלוקיך'', וככל שהוא רחוק מהתמימות, כך ח''ו להיפך. על מנת שאדם יוכל להשיג באמת קירבת ה' ושיהיה דבוק בקונו, הוא חייב להיות במהלך של ''כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי'' (ר''ה כו ע''ב), נפש ישרה בלי חספוסים.

הפסוק אומר: ''אשר עשה האלקים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים'' (קהלת ז, כט), מצד טבע היצירה, הקב''ה עשה את האדם ''ישר '' - יש בו ישרות, לא עורמה ופיקחות.

''קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו, עינו הטעתו''. הפקחות הולידה את החטא. אילו היתה בו תמימות וקבלת עול נביא ה' - משה רבינו, שהוא גדול מכל הדורות - לא היה מגיע לחטוא בכזה חטא.

ככל שאדם לא זוכה, הוא נכלל ב''המה בקשו חשבונות רבים'', והוא מתרחק מהישרות והתמימות. הבעש''ט התבטא, שלאחר כל ההשגות שהוא השיג, וכמובן שהן לא היו מועטות כלל וכלל, עיקר עבודתו היתה בבחינת ''צדיק באמונתו יחיה''!

''למה תוקעין בראש השנה? - למה תוקעין? רחמנא אמר תקעו !'' (ר''ה טז ע''א). החשבון הכי פשוט שצריך לעשות בכל דבר ודבר, הוא חשבון אחד בלבד: מה הקב''ה רוצה! לא חשבונות של טעמים, לא חשבונות של הבנה, רק חשבון של ''מה ה' אלקיך שואל מעמך'', זהו החשבון היחיד שראוי לו לאדם לעשות.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן