תולדת טוחן - חיתוך ירק דק דק

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

כשם שמלאכת טוחן מהותה לפורר הדבר ולחלקו לחלקים קטנים מאוד, כך החותך פרי או ירק דק דק לחלקים קטנים, הרי זה תולדת טוחן. אולם לא נאסר לחתוך דק דק, אלא כשאינו אוכל לאלתר, אבל אם אוכל או מאכיל לאחרים לאלתר, מותר לחתוך דק דק, שלא נאסר לאדם לאכול מאכלו חתיכות קטנות, והרי זו דרך אכילה.

יש להבהיר, כי לדעת רבים מהראשונים, אין איסור לחתוך ירק דק דק אלא רק כשאינו נאכל חי, כתפוח אדמה, תרד וכיוצא, אבל פרי או ירק הנאכל חי, מותר לחותכו דק דק, כי זהו דרך אכילה [כן דעת: התוספות, הרמב''ם, הרמב''ן, הרא''ה, הריטב''א, תוספות רי''ד, העיטור, הרא''ש, התרומה, המאירי ועוד]. ואף המחמירים [הרשב''א, הר''ן, המאירי, נימוקי יוסף] כתבו, שאם חותך דק דק לאכול לאלתר, מותר. וכתב מרן הבית יוסף: ''שאין מי שחולק בזה''. וכן פסקו הרמ''א (סימן שכא סעיף יב) ורבים מהאחרונים [הב''ח, המגן אברהם, הגר''א, רבנו זלמן, פרי מגדים, מאמר מרדכי, אגלי טל, ערוך השלחן ועוד]. ובספר בן איש חי (שנה ב משפטים אות ב) העיד שכך המנהג לחתוך פירות וירקות דק דק להכין מהם סלט ולאכול לאלתר. (שבת ד רנה, רסט)

ומכאן למדנו הלכה למעשה: שמותר לחתוך ירקות דק דק לסלט, ובלבד שיחתכם על דעת לאכול לאלתר. אבל נשים החותכות את הירקות דק דק בליל שבת קודם הסעודה, לצורך שלושת הסעודות, ולפני כל סעודה נותנות לימון ומלח בסלט, אינן עושות נכון על פי ההלכה, ויש להבהיר להן שיחתכו רק סמוך לסעודה, או שיחתכו חתיכות גדולות קצת ולא דק דק, שבאופן כזה אין צריך שיהיה לאלתר. ומכל מקום מי שעבר וחתך את הירקות דק דק שלא על מנת לאכול לאלתר, מותר לאכול סלט זה בשבת. וכפי שיבואר הטעם להלן. (שבת ד רנה, רסה)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן