תוכחה - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

על פסוק זה אומרת הגמרא (חגיגה ד' ע''ב) ר' אלעזר כשהיה מגיע לפסוק זה היה בוכה, ומה תוכחה של בשר ודם כך, של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. ובאמת לא ראינו בפסוק זה שום תוכחה ומוסר שמיסרם יוסף על מעשיהם, אלא מודיעם שהוא יוסף העומד לפניהם.

אלא שמעתי על כך פרוש נפלא:

כשאמר יוסף לאחיו להביא את בנימין לפניו, ענה לו יהודה: ''לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת'', ועל כך אמר להם יוסף, הלא ''אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה'' - ''העוד אבי חי'', ואם כן למה חששתם להביא אלי את בנימין מפחד שמא ימות אביכם, ולא חששתם למכרני למצרים מפחד שמא ימות אביכם, ואם לאחר שמכרתם אותי ראיתם שעוד אבי חי, מדוע אם כן חוששים אתם ל''ועזב את אביו ומת''.

התוכחה נוקבת ובעלת חמרה כאשר נתפס הנאשם בסתירת מעשי עצמו, ומה ואיך יענה אדם לבוראו תשובות על מחדלו בעבודת ה', הלא על כל תרוץ שיתרץ את עצמו ימצאו לו סתירה מיניה וביה בדבריו ויעמד בבושה וכלמה, וזהו אם מפני תוכחת בשר ודם כך, מתוכחתו של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה.

ולדגמא, כשיטען אדם שנמנע מלילך לשעור תורה או לתפלה בצבור, מפאת עיפות או כאב ראש וכדומה, הלא יטענו לו: מסבות כאלו היית נמנע מלרוץ למשא ומתן? וכן כיוצא בזה, בזלזול כבוד הבריות וממון אחרים וכדומה, כשיסתרוהו מניה וביה, מה יענה? לכן זה תורם למוד המוסר, לשבת ולחשבן, בהתבוננות עם עצמו, ולראות כמה מעשיו סותרים זה לזה, ולראות לישב את עצמו מהסתירות, לפני שיוכיחוהו על פניו כשיהיה כבר מאחר.

לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת (מה, כב)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן