שער ג - פרק א - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין שער ג - פרק א - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין
תוכן עניינים

ומ''ש כאן למקו''ם. וכן באבות אמרו וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמי' ותחנונים לפני המקום ב''ה. רמזו ז''ל בתיבת מקום לענין גדול. והענין צריך ביאור להבין עומק כוונתם ז''ל בזה. ולמסבר קראי הרומזים ע''ז:

וכבר אמרו ז''ל באבות שכל דבריהם כגחלי אש שכמו הגחלת שאף שלא נראה בה רק ניצוץ אש. אם תשים כחך בה להפכה ולנפחה. כל שתנפחה יותר תתלהב ותתפשט בה הניצוץ. עד שתעשה כולה לוחשת ותוכל ליהנות ממנה להשתמש לאורה ולהתחמם נגדה. אבל רק נגדה ולא לאוחזה. שכיון שנעשית לוחשת צריך זהירות שלא תכוה בה. כן בדמיון זה נמשלו כל דברי חכמים. שאף שנראים דברים קצרים ופשוטים. אבל הם כפטיש יפוצצו. שכל שהאד' מהפך ומסלסל ומדקד' בהם יאורו עיניו משלהב' אורם הגדול. שימצא בתוכם ענינים עמוקים. כאמרם ז''ל הפוך בה וכו' דכלא בה. אבל צריך להזהר מאד בגחלתן. שלא ליכנס להתבונן ולחקור בדברים שאין הרשות נתונה להתבונן בהם יותר מדאי. כאמרם שם והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים. היינו שלא להתרחק מלהתבונן כלל בדבריהם כי לא יהנה מאורם כלל. וגם לא יתקרב יותר מדאי שלא יכוה כנ''ל. רק מנגד. כמו שסיים אח''ז והוי זהיר בגחלתן וכו':

והנה כאן כתי' מקום ג''כ. הגם שפשוטו מובן. אבל כשנדקדק בו נמצא שכללו ורמזו בזה עוד ענין גדול. כי ענין מה שהוא יתב' נקרא מקום. פירשוהו ז''ל בב''ר פס''ח ע''פ ויפגע במקום. ר''ה בשם ר''א אמר מפני מה מכנין שמו של הקב''ה וקוראין אותו מקום שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו ובשמות רבה ס''פ מ''ה ובתנחומא פ' תשא ויאמר ה' הנה מקום אתי אריב''ח וכו' אתרי טפלה לי ואין אני טפל לאתרי. וכ''כ בשו''ט תהלים מזמור צ'. ולפי פשוטו ר''ל כמו שהמקום הוא סובל ומחזיק איזה דבר וחפץ המונח עליו. כן בדמיון זה הבורא אדון כל ית''ש הוא המקום האמיתי הסובל ומקיים העולמות והבריות כולם. שאם ח''ו יסלק כחו מהם אף רגע אחת. אפס מקום קיום וחיות כל העולמות. וכמ''ש ואתה מחיה את כולם. והוא פנת יסוד אמונת ישראל כמ''ש הרמב''ם ז''ל בריש ספרו. ולכן קורא בזוהר לאדון כל ית''ש נשמת' דכל'. נשמתין. כמו שהנשמ' מחי' ומקיימת הגוף וכמ''ש (סנהדרין צ''א ב') וכי אפש' לחיזיכת בשר ג' ימי' וכו'. כן הוא ית''ש הוא לבדו חי העולמי' כולם וכידוע במקומות רבות בתקונים ורע''מ. וע' בריש הקדמה שגי' של התקונים במאמר פתח אליהו וכו'. וכן רז''ל דימו קיום כל העולם ע''י כחו יתב'. לקיום הגוף ע''י כחות הנשמה. אמרו מה הנשמה מלאה וזנה את כל הגוף אף הקב''ה מלא וזן כו'. זהו פשטות ענין שהוא יתב' נקרא מקומו של עולם:

--

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מו''ל שמירת הלשון לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

--

לעילוי נשמת רבי חיים מוולוז'ין - רבי חיים בן הרבנית רבקה ורבי יצחק - ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לתיקון הברית של כל עם ישראל לעילוי נשמת אברהם, יצחק ויעקב אבותינו, שרה רבקה רחל ולאה האימהות, רבי שמעון בר יוחאי , רבי אלעזר, רבי שמעון בן מנסיה, הלל הזקן רבי חיים ויטאל, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה, רבי שמשון בן נחמן מיכאל נחמני, רבי נחמן בן פייגא ושמחה, רבי משה בן מימון, רבי משה בן נחמן, רבי יצחק נפחא, רבי אבא, רב המנונא סבא, רבי ייבא סבא, רבי ייסא, רבי עקיבא בן יוסף, יהוידע הכהן, משה רבינו, יהושע בן נון, רב אשי, רבינא, הרב יצחק כדורי, רבי מרדכי אליהו בן מזל, רבי נתן תלמיד רבי נחמן מברסלב, רבי ישראל בעל שם טוב בן שרה, דוד המלך, שלמה המלך, חזקיה המלך, רחבעם המלך, שאול המלך, ,יחזקאל הנביא, ישעיה הנביא, שמואל הנביא, רבי אברהם גורג'י, רב דימי וכל חכמי ישראל לעילוי נשמת כל נשמות ישראל החיים והמתים לפדיון כל הנידונים בכל מיני דיני בעולם הזה ובעולם הבא לרפואת כל חולי עם ישראל ולייחדא קודשא בריך הוא ושכינתה והקימה שכינתא מעפרא וקרב את ביאת המשיח ולקיים מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.

 

דילוג לתוכן