שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

פרש רש''י זכרונו לברכה: למדך הכתוב שהיו בני דורו אומרים אלו אנו רואים אותו נכנס לתבה אנו שוברין אותה והורגין אותו, אמר הקדוש ברוך הוא אני מכניסו לעיני כלם ונראה דבר מי יקום. עד כאן.

ויש להתבונן, ממה נפשך, אם מאמינים היו בני דורו בענש המבול, ומכירים בחטאם ובפשעם, אמאי לא יראו וחרדו לנפשם לחזר בהם? ואם מלעיגים ומלגלגים היו בני דורו על נח, אם כן מה אכפת להם שיכנס לתבה, ולמה עוד קדם המבול אימו עליו שלכשיכנס יהרגוהו?

אלא, יודעים רשעים שדרכם לשאולה, ויודעים היטב להיכן יובילום מעשיהם ומה תהא אחריתם, ובכל זאת אין נמנעים מלמלאות תאות לבם כי השליטו את יצרם עליהם, וממילא אם יודעים הרשעים החסרון הגדול שבנפשם, מיטיבים המה לדעת מעלת התלמידי חכמים המשחררים משליטת יצרם עליהם, אבל הסתכלותם זו היא מתוך עין רעה וצרה בתלמידי חכמים ואינה הסתכלות של כבוד והערכה. ומכאן נובעת שנאתם, לפי שעינם רעה וצרה בהצלחת הנפש של החכמים, ואין לך אמן השונא בן אמנותו יותר מזה, וכלשון הרמב''ם: אין קנאה כקנאת הדת ואין שנאה כשנאת הדת, שהרי יודעים רשעים שדרכם לשאולה, יודעים שנכשלים המה במעשיהם ואחריתם חצר מות, ואיך יוכלו להביט בחבריהם המשתלטים בנפשם, ואין לך בני חורין יותר מהם. וכי עבד לא יקנא בבן חורין?! ובפרט שהצדיק שזכה נוטל חלקו וחלק חבריו הרשעים בגן עדן, והטעם לפי שהפריעוהו בעבודת ה' והרבו עליו נסיונות וקשיים, ומלחמתו היתה לא רק עם יצרו הפרטי אלא עם יצריהם של כל בני דורו, ולכן מן הדין מגיע לו לקבל גם חלקם שבגן עדן. ואם כן, היאך לא יתקוממו עליו לשנאתו, ואף על פי שאינהו לא חזי מזלייהו חזי כיצד חלקם שבגן עדן עובר לירשת הצדיקים, ומזליהו דוחפם לשנאה נעלמת שאין הם מבינים אותה.

וזו סבת רצון דורו של ירמיה להרגו. ועוד דגמאות רבות לכך. ידעו בני דורו של נח והאמינו שאחריתם עדי אובד, אלא שכבר השליטו את יצרם עליהם, ידעו שנח הוא היחיד שהצליח להשתחרר מהעבדות הנוראה של היצר ואחריתו לחיים, הסתכלותם היתה בעין רעה וצרה עד כדי שבקשו להרגו, כי היאך יוכלו לראות בהצלחתו ובנצחונו עליהם? אבל הקדוש ברוך הוא אמר: ''אני מכניסו לעיני כלם ונראה דבר מי יקום'', כי זאת יש להבין שבני דורו של נח שהיו קרובים לתחלת הבריאה היה ברור להם שישנו כח עליון שחדש עולמו והבינו שבמעשיהם הם מתרחקים ממנו, והתרחקות ממנו היא התרחקות מתכלית הטוב, ולכן אחזתם קנאה עצומה בנח שנוטל שכר כלם ולוקח את כל המציאות חן בעיני ה', וכי הוא הילד שעשועים היחיד שבבריאה.

ואגב, על פי זה יבארו דברי חכמינו זכרונם לברכה: זכה נוטל חלקו וחלק חבריו שבגן עדן, שהוא מסבת היותו נצרך להיות גובר בנוסף על יצרו הפרטי גם על יצרם הרע של כל בני דורו לבלתי היותו מתפתה להם ובדין נוטל חלקם. כמו כן יובנו המשך דבריהם: והרשע נוטל חלקו וחלק חבריו שבגיהנום, לפי שהכביד על הצדיק בכך שהתנהג ברשע, ובכך היו הפרעות, גדולות לצדיק בעבודת ה' שלו, אזי, אמנם הצדיק התגבר ונצח, אבל על הרשע להענש ואין לו להיות נהנה ונצל בזכות התגברות הצדיק על הפרעותיו, ועליו להיות נדון כמבטל הצדיק מעבודת ה' ומגיע לו חלק בגיהנום של הצדיק, והבן.

ויהי הגשם על הארץ (ז, יב)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן