שכרו של יוסף - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

בפרשת מקץ בארה לנו התורה את שכרו של יוסף על עמידתו בנסיון - שמונים שנות מלכות ושליטה גמורה על ארץ מצרים

זהו שכרו בגשמיות. אולם בפרשה זו רואים אנו ביתר שאת את שכרו של יוסף במדרגות נפלאות שלהן זכה, והלא המה: ענוה, ותור, אמונה, ובדרגה המפלאת ביותר.

כשמתודע יוסף לאחיו רואים אנו כמה ממדותיו התרומיות: א). יוסף מצוה לאמר: ''הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו'', ומובא בחז''ל שבכך סכן יוסף עצמו, שיכלו להרגו מחמת הבושה שלא יודע לאביהם דבר מכירתו, ובכל זאת כדי שלא לבישם בפני המצרים צוה ''הוציאו כל איש מעלי''. ב). יוסף מודיע להם ''אני יוסף'', וכשרואה שאחיו נבהלים מפניו וכנאמר: ''ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו'', חוזר שוב ואומר להם. ''גשו נא אלי'', וכמו שאומר רש''י. ראה אותם נסוגים לאחור, אמר עכשו אחי נכלמים, קרא להם בלשון רכה ותחנונים, ואמר להם ''אני יוסף אחיכם'' עמכם אני באהבה ואחוה כאלו לא מכרתם אותי, וכשראה שעדין המה עצבים, אמר להם ''ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלקים לפניכם'', כלומר אל תעצבו כי הכל יצא לטובה. ג). וכשראה שעדין אין דברים אלה מרגיעים אותם לגמרי, אמר להם דעו לכם שבעצם מבחינתי אני רואה את פני הדברים כך ''ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלקים'', כלומר בכלל אינני רואה זאת כמעשה שלכם, אין אתם בעיני כלל צד בענין בכלל, אין אתם אלא כחמר ביד היוצר שהוא האלקים, וכל מקרה זה הנו מעשה ידיו בלבד ותו לא

נורא נוראות !

''ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה'', אלא מי? הלא הם שמכרוהו לישמעאלים ונתקוהו מאביו, זהו כח האמונה וחיוב האמונה לראות גם את המתנכלים והמתנכרים לך באכזריות הנוראה ביותר, שכאלו ואין זה הם כלל, אלא מעשה האלקים והשגחתו והכל לטובה. וכמאמר דוד המלך עליו השלום כשקללו שמעי בן גרא - ה' אמר לו קלל, ולמדרגות אלו של אמונה, זכה על ידי נטירת ברית קדש, כמובא בזהר הקדוש אשר אמונה וברית תלויים זה בזה, והנוטר בריתו כראוי זוכה לאמונה כראוי, וכל בלבולי האמונה הקשיות הספקות ומחשבות הכפירה המבצבצות במח האדם, אינם אלא פרי טמאת העריות החל מפגם העינים והמחשבה, והמה הגורמים לטשטוש האמונה, ובכלל, כל עלית וירידת האדם בעבודת ה' תלויים המה ב''יסוד'' שהוא שמירת ברית קדש דאתקרי ''יסוד'', ואם היסוד חזק ויציב כל מחו של האדם בריא ויציב, ואם יסודו מערער בפגם הברית, גם מחו מערער ואין לו עין אמתית לראות ולהבין בתורה ובעבודת ה'.

זאת מראה לנו התורה, פרי קדשתו של יוסף הצדיק, שמלבד שזכה לשכר גשמי, שגם הוא פרי שמירת הקדשה, ולהפך, בחלול הברית האדם מעני לגמרי, וכנאמר: ''בעד אשה זונה עד ככר לחם'', וכתב הרוקח: הפוגם בריתו מזלו נהפך לו לרעה, ואפלו זהב בידו נהפך לעפר, ויוסף הצדיק ששמר בריתו לא רק שזכה לעשר וגם למלכות שמונים שנה במצרים, יותר מכך זכה ונתעלה שאמונתו היתה כל כך זכה וברה לראות את אויביו שלא שמעו בהתחננו אליהם על נפשו, שליחי ה' בלבד, ואינם הם אלה שעשו לו רע כלל, כי אם האלקים והכל לטובה.

ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו (מה, ג)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן