שאלה רכד - ש"צ שדילג ברכת למינים ולמלשינים פעם אחת האם מסלקים אותו.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה רכד - ש"צ שדילג ברכת למינים ולמלשינים פעם אחת האם מסלקים אותו.
תוכן עניינים

--------

תשובה: שליח ציבור שטעה בברכת למינים ולמלשינים מחכים לו שיתקן עצמו ומזכירים לו טעותו, ואם לא תיקן מעבירים אחר תחתיו. ושליח ציבור שדילג פעם אחת ברכת למינים והורידוהו מהתיבה לא נפסל מלהיות שליח ציבור לגמרי, ואם אירע כן שלוש פעמים נפסל לגמרי מלהיות שליח ציבור.

כתב מרן (סעי' א') שליח ציבור שטעה ודילג אחת מכל הברכות וכשמזכירין אותו יודע לחזור למקומו אין מסלקין אותו. אבל אם דילג ברכת המלשינים מסלקין אותו מיד שמא אפיקורס הוא, ואם התחיל בה וטעה אין מסלקין אותו. ע"כ. וכתב המ"ב (ס"ק ה') מסלקין אותו מיד, פירוש ואין ממתינים לו שיזכירו אותו אלא מסלקין אותו מהתיבה מיד כי שמא נזרקה בו עתה אפיקורסות ואינו רוצה לקלל עצמו, לכן דילג ברכה זו. ואפילו אם היה מוחזק עד עתה לכשר וצדיק גם כן חיישינן לזה. ומכל מקום אין מסלקין אותו משליח ציבור משום פעם אחת כיון שיש לומר שטעה. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות ב') שליח ציבור שדילג פעם אחת ברכת המינים, והורידוהו מן התיבה, אף על פי כן אינו נפסל לגמרי מחמת כן לחזור ולהיות שליח ציבור לאחר מכן. ואם אירע כן שלש פעמים, הרי הוא נפסל לגמרי מלהיות שליח ציבור לאחר מכן. עוד כתב (באות א') ואם התחיל ברכת המינים והפסיק באמצע הברכה, יש לתלות שעשה כן בשגגה, שהרי התחיל בה, ולכן דינו כדין טעה בשאר הברכות, שמזכירים לו טעותו וממתינים לו מעט עד שיתקן טעותו, ורק אם לא תיקן טעותו לאחר שהזכירו לו והמתינו לו, מעבירין אחר תחתיו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן