שאלה ריז - כמה ימתין ש"ץ קודם שיחזור למקומו להתפלל, ומה דין המתפלל יחיד.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה ריז - כמה ימתין ש"ץ קודם שיחזור למקומו להתפלל, ומה דין המתפלל יחיד.
תוכן עניינים

--------

תשובה: השליח ציבור יעמוד כדי הילוך ד' אמות קודם שיחזור למקומו להתפלל בקול רם. והיחיד עד שיגיע שליח ציבור לקדושה. ויחיד המתפלל בביתו לא יחזור למקומו עד כדי שיעור הילוך ד' אמות, והמחמיר עד שיעור שיגיע שליח ציבור לקדושה או עד שהשליח ציבור יתפלל בקול רם תבא עליו ברכה.

כתב מרן (סעי' ב') במקום שכלו ג' פסיעות יעמוד ולא יחזור למקומו עד שיגיע שליח ציבור לקדושה ולפחות עד שיתחיל שליח ציבור להתפלל בכל רם. ע"כ. וכתב הרמ"א, והשליח ציבור יעמוד כדי הילוך ד' אמות קודם שיחזור למקומו להתפלל בקול רם, וכן יחיד המתפלל יעמוד במקום שכלו פסיעותיו כשיעור זה קודם שיחזור למקומו. יחיד שמתפלל בציבור וסיים תפילתו קודם לשליח ציבור אסור להחזיר פניו לציבור עד שיסיים שליח ציבור תפילתו. ע"כ. וכתב המ"ב (ס"ק יא') וכן יחיד: וב"ח חולק ופוסק דאין חילוק במתפלל ביחידי בביתו למתפלל עם הציבור אלא בכל גווני צריך לשהות כפי השיעור שיגיע שליח ציבור לקדושה או על כל פנים עד שיתחיל שליח ציבור בקול רם. וכ"פ המג"א אם לא שצריך לחזור ולהתפלל שנית לתשלומין דאז לכולי עלמא די כדי הילוך ד' אמות דהכל יודעין שחזרתו הוא להתפלל שנית, ומכל מקום במקום הדחק יש להקל דאף בזה די בד' אמות. ע"כ. וכתב בהגהות איש מצליח, ודעת מרן בב"י משמע כדעת הרמ"א דסגי בשיעור ד' אמות, וכמ"ש הכה"ח (אות כ'), ומכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות יא').

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן