שאלה ריז: היו לפניו עצי בשמים ועשבי בשמים, על מה יברך קודם.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה ריז: היו לפניו עצי בשמים ועשבי בשמים, על מה יברך קודם.
תוכן עניינים

--------

תשובה: היו לפניו עצי בשמים ועשבי בשמים מעיקר הדין איזה מהם שירצה יקדים, שבברכות שונות אין דין קדימה. וטוב להקדים ולברך על עצי בשמים ובפרט כשריחם חביב עליו יותר יברך עליהם. ואם יש לו גם מי בושם שברכתם מיני בשמים יברך אותה בסוף מפני שהיא ברכה כללית יותר.

כתב מרן (סימן רטז סעי' י) היו לפניו עצי בשמים ועשבי בשמים ומיני בשמים מברך על כל אחד ברכה הראויה לו. (וכתב הרמ"א בהגה: ואם בירך על כולם מיני בשמים יצא. ואם צריך להקדים של עץ לשל עשבי בשמים עיין לעיל סימן רי''א). וכתב המ"ב (ס"ק מ) מה שכתב הרמ"א עיין סי' רי"א ר"ל דשם איתא פלוגתא כעין זה בס"ג לענין פה"ע ופה"א אם צריך להקדים פה"ע וה"נ בעניננו. ודע דשם הסכימו האחרונים דמה שהוא חביב לו תמיד יותר צריך להקדימו, אך אם שניהם חביבין אצלו בשוה נכון יותר להקדים הפה"ע. וה"ה הכא אם חביבין אצלו שניהם בשוה נכון יותר להקדים העצי בשמים שהיא ברכה מבוררת ופרטית ביותר ואח"כ יברך עשבי בשמים. עוד כתב (ס"ק לט) ויברך בתחלה על עצי בשמים ועשבי בשמים ואח"כ יברך על שאר מינים בורא מ"ב וכמו דקי"ל לעיל סימן רי"א ס"ג לענין ברכת הפירות. ע"כ. ובהלכה ברורה (אות לה) כתב שמעיקר הדין רשאי לברך תחילה על איזה מהם שירצה. ומכל מקום טוב להחמיר לברך על עצי בשמים תחלה, ובפרט כשריחם חביב בעניו יותר מעשבי בשמים. ואם עשבי בשמים חביבים בעיניו יותר מעצי בשמים, יקדים איזה שירצה, ואין כאן עדיפות לאחד על פני השני. ואם היו לפניו עצי בשמים או עשבי בשמים, וגם מיני בשמים, צריך להקדים ברכת בורא עצי בשמים או ברכת עשבי בשמים לברכת בורא מיני בשמים ואפילו אם אותו דבר שברכתו בורא מיני בשמים חביב בעניו יותר. ע"כ. ואם יש לו גם ברכת הנותן ריח טוב בפירות כתב בפסקי תשובה (אות יג) שיברך עצי ואח"כ הנותן ריח טוב בפירות כיון שברכה זו כוללת יותר מעצי בשמים כיון שבכלל הפירות הם גם פירות העץ וגם פירות ההאדמה. ואח"כ עשבי בשמים ומיני בשמים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן