שאלה קצג - כשמתפלל נדבה ומחדש בה דבר היכן צריך לחדש.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה קצג - כשמתפלל נדבה ומחדש בה דבר היכן צריך לחדש.
תוכן עניינים

--------

תשובה: צריך לחדש בכל ברכה מהאמצעיות מעין הברכה. ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו ויבקש בקשה שאינו מורגל בה כל יום.

כתב מרן (סעי' ב') חידוש זה שאמרנו הוא שיחדש דבר בכל ברכה מהאמצעיות מעין הברכה, ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה. ע"כ. וכתב המ"ב (ס"ק ח') מהאמצעיות, אבל לא בג' ראשונות ובג' האחרונות וכדלקמן בסימן קיב'. ע"כ. וכתב בביאור הלכה ד"ה ואם חידש אפילו בברכה אחת וכו' ולשון זה משמע דאפילו בברכת שומע תפלה, ולא כהיש אומרים שהובא בטור עי"ש, ומ"מ נראה דאפילו לדעת השו"ע בעינן שהבקשה הזו לא יהיה מורגל בה בכל יום בעת התפילת חובה דהלא הטעם שע"י החידוש יודע שהיא נדבה ולא חובה. ע"כ. וכתב בהגהות איש מצליח והכה"ח אות טו' כתב דאפילו אם פעמים אומר איזו תפלה על הפרנסה ולפעמים אינו אומרה לא הוי חידוש, ורק אם רוב הפעמים אינו אומרה הוי חידוש. ע"כ. ובהלכה ברורה (אות ח') כתב ומי שרגיל לבקש על הפרנסה בתפילתו, אין זה נקרא חידוש אם מבקש על הפרנסה, ורק אם פעמים מבקש ופעמים אינו מבקש, נחשב הדבר לחידוש בתפילתו.

שו"ע סימן קח'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן