שאלה קסז: מי שלא מבין לשון הקודש האם יכול לצאת בשמיעת ברכת המזון מאחר מדין שומע כעונה.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה קסז: מי שלא מבין לשון הקודש האם יכול לצאת בשמיעת ברכת המזון מאחר מדין שומע כעונה.
תוכן עניינים

--------

תשובה: אינו יכול לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה אם לא מבין את הלשון, ואפילו הוא לשון הקודש. ויברך בלשון שמבין, ואם לא יודע לברך בלשון שמבין יאמר מלה במלה עם המברך בלשון הקודש. ואם אינו יכול לעשות כן, עדיף שישמע ברכת המזון מאחר ממה שלא יברך כלל.

כתב מרן (סימן קצט סעי' ז) נשים מזמנות לעצמן רשות אבל כשאוכלות עם האנשים חייבות ויוצאות בזמון שלנו. (וכתב הרמ"א בהגה: אף על פי שאינן מבינות). וכתב המ"ב (ס"ק יט) ועיין בסימן קצ"ג במ"ב סק"ה מש"כ שם בשם האחרונים שיוצאות גם ידי בהמ"ז בשמיעה מפי המברך אף על פי שאינן מבינות לשה"ק וכתבנו שם דמ"מ יותר נכון שיאמרו אחר המברך מלה במלה בלחש אם אפשר להם. ע"כ. אולם מרן שם (סעי' א) כתב שנים שאכלו אף על פי שבברכת המוציא פוטר אחד את חבירו מצוה ליחלק שיברך כל אחד ברכת המזון לעצמו במה דברים אמורים כשהיו שניהם יודעין לברך ברכת המזון אבל אם אחד יודע והשני אינו יודע מברך היודע ויוצא השני. אם מבין לשון הקודש אלא שאינו יודע לברך וצריך לכוין מלה במלה לכל מה שיאמר, אבל אם אינו מבין אינו יוצא בשמיעה. וכו'. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה כאן (אות יא) אם לא מבינות לשון הקודש יוצאות ידי חובת זימון, אבל לא יוצאות ידי חובת ברכת המזון. עוד כתב בסימן קצג (אות ג) שמי שלא מבין לשון הקודש (ולא יודע לברך בלשון שמבין עיין סימן קפה) יאמר מלה במלה עם המברך בלשון הקודש. ואם אינו יכול לעשות כן, עדיף שישמע ברכת המזון מאחר ממה שלא יברך כלל. ע"כ. וכ"כ בקיצוש"ע ילקו"י סימן רעא (אות לד) השומע קידוש מחבירו, ואינו מבין את הלשון כלל, לדעת מרן השלחן ערוך אינו יוצא ידי חובת קידוש. וכן בכל הברכות שיוצאים בהם ידי חובה מדין שומע כעונה, אם השומע אינו מבין שפת המשמיע, אינו יוצא ידי חובת הברכה. ולכן לכתחלה צריך השומע שאינו מבין שפת חבירו לומר את ברכות הקידוש עם המקדש מלה במלה. ואם אי אפשר יש לסמוך על הפוסקים שסוברים שדין שומע כעונה הוא אפילו שאינו מבין. [ילקו''י שבת א' עמוד ער. ואף שזה נגד דעת מרן השלחן ערוך, מכל מקום אופן כזה עדיף מאשר יבטל מצות קידוש לגמרי].

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן