שאלה קל - הקורא קריאת שמע והקדים פסוק לחבירו או פרשה לחברתה האם יצא ידי חובתו.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה קל - הקורא קריאת שמע והקדים פסוק לחבירו או פרשה לחברתה האם יצא ידי חובתו.
תוכן עניינים

--------

תשובה: לא יצא ידי חובה. אך אם הקדים פרשה לחברתה אע"פ שאינו רשאי, בדיעבד יצא.

כתב מרן (סעיף א') קראה למפרע לא יצא, במה דברים אמורים בסדר הפסוקים אבל אם הקדים פרשה לחברתה, אף על פי שאינו רשאי, יצא. לפי שאינה סמוכה לה בתורה. ע"כ. וכתב המ"ב (ס"ק א') לא יצא, שנאמר והיו הדברים האלה וגו', בהוויתן יהיו. ואף פרשת ויאמר כשתקנו רבנן לאומרה משום זכירת יציאת מצרים גם כן כעין זה תקנוה. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות א') הקורא קריאת שמע למפרע לא יצא. והיינו בין שקורא התיבות למפרע, כגון שאומר במקום "על מזוזות ביתך ובשעריך", "ובשעריך ביתך מזוזות על". ובין שקורא הפסוקים למפרע, כגון שהקדים פסוק "וכתבתם על מזזות" לפסוק "וקשרתם לאות על ידך". אבל אם הקדים פרשה אחת לחברתה, כגון שקרא פרשת "והיה אם שמע" קודם פרשת "שמע ישראל", או שקרא פרשת ציצית קודם שתי הפרשיות האחרות, אף על פי שאינו רשאי לעשות כן, מכל מקום בדיעבד יצא ידי חובתו.

שו"ע סימן סה'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן