שאלה קכב - הקדים ברכת אהבת עולם ליוצר אור האם יצא.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה קכב - הקדים ברכת אהבת עולם ליוצר אור האם יצא.
תוכן עניינים

--------

תשובה: כל עוד לא סיים הברכה יפסיק ויחזור ויאמר יוצר אור. ואם חתם הבוחר בעמו ישראל באהבה יאמר יוצר אור ויחתום יוצר המאורות ויקרא קריאת שמע.

כתב מרן (סעי' ג') סדר הברכות אינו מעכב שאם הקדים שנייה לראשונה יצא ידי חובת ברכות. ע"כ. וכתב המ"ב (ס"ק ה') והוא הדין אם אמר ברכת אמת ויציב קודם קריאת שמע או שאלו הברכות אמר אחר קריאת שמע, או אפילו אחר התפלה יצא בדיעבד. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות ט'). ובקצוש"ע ילקו"י (אות ז') כתב, מי שטעה והקדים ברכת אהבת עולם ליוצר אור, כל עוד שלא סיים את הברכה יפסיק ויחזור לומר ברכת יוצר אור. ואם חתם הבוחר בעמו ישראל באהבה, יאמר שם ברכת יוצר אור, ואחר שיחתום יוצר המאורות יקרא קריאת שמע.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן