שאלה צא - קמיע שכתוב בו שמות האם מותר ליכנס בו לבית הכסא

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה צא - קמיע שכתוב בו שמות האם מותר ליכנס בו לבית הכסא
תוכן עניינים

--------

.
תשובה: יכסהו בשני כיסויים כלי בתוך כלי ואז מותר. ואם מכוסה בעור מותר בכיסוי אחד. וכן כתבי הקודש המודפסים או מצולמים ומכוסים בכיסו, מותר.

כתב המ"ב (ס"ק כה') כתב בשערי תשובה דאותן המלבישין התינוקות בקמיע שכתוב שמות בקלף צריך להיזהר שיהיה כלי בתוך כלי כיון שהתינוקות נפנים בהם בעודם עליהם. ע"כ. וכתב בהגהות איש מצליח ואם היו מכוסים בעור שרי. (יו"ד סימן רפב' סו', ועיין לכה"ח אות כט'). ע"כ. וכתב בהלכה ברורה (אות ח') מותר להכנס לבית הכסא אפילו שבביתו, כשיש בכיסו מכתבים שכתוב בהם דברי תורה או ספרי קודש כגון תהילים קטן או חומש קטן, שמכיון שדברי הקודש מכוסים בכיסו, וגם נעשו בדפוס או בצילום, אין בזה איסור משום בזיון כתבי הקודש (ואף במכתבים הכתובים בכתב יד יש להקל, שהרי אין דרך לכתוב בכתב אשורי כשכותב בכתב יד).

שו"ע סימן מד'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן