שאלה פז: באיזה אופן רטייה שעל ידיו הוי חציצה ובאיזה אופן לא הוי חציצה.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה פז: באיזה אופן רטייה שעל ידיו הוי חציצה ובאיזה אופן לא הוי חציצה.
תוכן עניינים

--------

תשובה: כשאין לו מכה אלא מיחוש בעלמא ויכול להוריד את הרטיה, אם לא הוריד, הוי חציצה. אבל אם יש לו מכה ואינו יכול להוריד את הרטיה מחמת כאב או צער אין אותו מקום טעון נטילה, וממילא לא הוי הרטיה חציצה.

כתב מרן (סימן קסא סעי' א) צריך ליזהר מחציצה שכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בנטילה. כגון צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר, ובצק שתחת הצפורן אפילו כנגד הבשר, ורטיה שעל בשרו, וטיט היון, וטיט היוצרים. אבל במיעוטו שאינו מקפיד אין לחוש. ע"כ. אולם בסימן קסב סעי' י לא חשש מרן לחציצה ברטיה שכתב מרן מי שיש לו מכה בידו ורטיה (פירוש אינגונט''ו בלע''ז) עליה, די לו שיטול שאר היד שלא במקום הרטיה וצריך ליזהר שלא יגע ברטיה שלא יחזרו המים שעל הרטיה ויטמאו היד או ישפוך רביעית על היד כאחת שאז לא נטמאו המים. ע"כ. וחילק המ"ב (ס"ק ה) ששם מדובר שיש לו מכה חזקה ולכן לא יכול להוריד את הרטיה וליטול ידיו ולא חייבו אותו ליטול את אותו מקום ולכן לא שייך חציצה על מקום הפטור מנטילת ידים. אבל כאן מדובר שיש לו מיחוש בעלמא ויכול להוריד את הרטיה וליטול ידיו וכיון שהוא מחוייב ליטול את אותו מקום הרטיה חוצצת הרטיה. וכ"כ בהלכה ברורה (אות ט).

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן