שאלה פג: מים חמים שהיד סולדת בהם האם הם כשרים לנט"י.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה פג: מים חמים שהיד סולדת בהם האם הם כשרים לנט"י.
תוכן עניינים

--------

תשובה: מים חמים שנתחממו על ידי האש או דוד חשמלי או דוד שמש אפילו שהם חמים שהיד סולדת בהם כשרים לנטילת ידים. ולמנהג האשכנזים יש להחמיר בזה לכתחילה, ובשעת הדחק שלא יכול להמתין שיצטננו יטול ידיו מהם בברכה. ומים אחרונים אין ליטול במים חמים שהיד סולדת בהם.

כתב מרן (סימן קס סעי' ו) חמי האור נוטלים מהם לידים אפילו הן חמין שהיד סולדת (פירוש כל שכריסו של תינוק נכוה הימנו) בהם. וכתב המ"ב (ס"ק כז) ויש מחמירין ביד סולדת בהם. וכתבו האחרונים דבאין לו מים אחרים אין להחמיר בזה, דהעיקר כדעת השו"ע. ובופשרין אין איסור כלל לכ"ע. ואפילו אם היו חמים מתחילה ונצטננו ונעשו פושרין גם כן מותר, ולפי זה אם אין לו מים אחרים כי אם חמים שהיד סולדת בהם, יראה להמתין מעט עד שיצטננו במקצת שלא יהיה היד סולדת בהם, ויהיה מותר לכ"ע. ע"כ. וכ"כ בקיצוש"ע ילקו"י (אות כא) מים חמים שהוחמו על ידי האש, מותר ליטול מהם נטילת ידים. ונכון שימתין עד שהמים יהיו פושרין, שאז לכולי עלמא אפשר ליטול מהם נטילת ידים, ובפרט שקשה ליטול הידים במים חמים שהיד סולדת בהם. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות סימן קס הערה טז, עמוד סט]. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות כב) וכתב שגם למנהג האשכנזים בשעת הדחק יש להקל ליטול ידיו בהם בברכה. עוד כתב שאין לחלק בזה בין מים שנתחממו על ידי האש, לבין מים שנתחממו באמצעות בוילר או מיחם חשמלי, או דוד שמש וכיוצא בזה. ע"כ. ולענין מים אחרונים אע"פ שמים הפסולים לנטילת ידים כשרים למים אחרונים כמו שכתב הב"י בשם הרשב"א בסימן קפא, עכ"פ לענין מים חמים פסק שם מרן בסעי' ג אין נוטלין בחמין שהיד נכוית בהם, מפני שמפעפעין (פי' מבעבעין מלשון שחין אבעבועות) את הידים, ואין מעבירין את הזוהמא.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן