שאלה עו - אם קוצו של יו"ד נעשה ע"י חקיקה האם מעכב.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה עו - אם קוצו של יו"ד נעשה ע"י חקיקה האם מעכב.
תוכן עניינים

--------

תשובה: אם אין צורת אות יו"ד עליה, ומכשיר אותה על ידי חקיקה פסול, משום חק תוכות.

כתב המ"ב במשנת סופרים בענין חק תוכות. דכל שאין צורת אות עליה ומכשיר אותה על ידי חקיקה פסול משום חק תוכות. ועוד כתב בצורת אות יו"ד שאם האריך העוקץ השמאלי עד ששוה למטה לרגל הימני ונראת כחי"ת קטנה פסולה ולא מהני גרירת העוקץ עד שיהיה קצר כהלכתו, דהוי ליה חק תוכות. אלא יגרור כל העוקץ והרגל הימנית ויחזור ויכתבם. וכתב בהגהות איש מצליח. שכן פסק הקוי"ע וסיים שאם עשה עוקץ השמאלי תחילה ואחר כך גמר היו"ד אז צריך למחוק כל היו"ד ולכותבה מחדש. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה בדיני צורת האותיות (אות נא') אם היה הקוץ השמאלי התחתון ארוך כאורך הרגל הימנית, דעת רבים מהאחרונים לפסול, וכתבו שאפילו ראיית ילד קטן שאינו חכם ואינו טיפש אינה מועילה בזה, ובתפילין ובמזוזות שכבר כתבן לאחר מכן, אין תיקון מועיל כלל, משום דין "שלא כסדרן", אבל אם לא כתב לאחר מכן, וכן בספר תורה, יגרור הרגל הימנית והקוץ השמאלי, ויחזור ויכתבם, ואין די בכך שיקצר מעט מהקוץ השמאלי, משום דין "חק תוכות". ומכל מקום אם ניכר הדבר שאין האות דומה לאות חי"ת מחמת שהייתה הרגל הימנית עקומה ממש לצד שמאל, וגם הקוץ השמאלי היה דק הרבה יותר מהרגל הימנית (כצ"ל), יש להקל להראותה לילד קטן שאינו חכם ואינו טיפש ואם יקראנה יו"ד כשרה, ואם לא פסולה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן