שאלה סב - רגל האל"ף פרודה וניכרת הפרידה להדיא ותינוק קוראו אל"ף האם מועיל תיקון.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה סב - רגל האל"ף פרודה וניכרת הפרידה להדיא ותינוק קוראו אל"ף האם מועיל תיקון.
תוכן עניינים

--------

תשובה: מועיל תיקון, אבל אם הפירוד גדול עד שנראה למרחוק, אפילו התינוק קוראו לא מועיל תיקון.

כתב מרן (בסעי' כה') אם לא היו מקצת יודי"ן שעל האלפי"ן והשיני"ן והעייני"ן ורגלי התוי"ן נוגעים בגוף האות ותינוק דלא חכים ולא טיפש מכירם שאע"פ שכתב לפניהם יכול לחזור ולתקנם דכיון דצורת האות היתה ניכרת ליכא משום כתבן שלא כסדרן. ע"כ. ]ומה שכתב כאן בשי"ן שמועיל תינוק, ולעיל בשי"ן שכתבה עי"ן יו"ד כתב שלא מועיל תיקון אחר כתיבה והבאנו בתשובה הקודמת מהמ"ב שלא מועיל תינוק, נראה שכאן איירי שנפרדה היו"ד הימנית ולא נקראת השי"ן עי"ן יו"ד. ונחשב צורת האות עליה.[ וכתב המ"ב (ס"ק קכב') שאפילו אם פרידתן ניכר להדיא (דהיינו תיכף ומיד כשראה אותן) יכול לתקנם דהרי לא הפסיד עדיין האות כל עיקר צורתה מדקראה התינוק לאות [כן כתב הגרע"א בחידושיו ודלא כהפמ"ג שהחמיר בזה ועיין בבה"ל]. אבל אם אין פרידתן ניכר להדיא עד שמסתכל בה אין צריך להראות להתינוק. ומכל מקום אם אירע שהראה לתינוק ולא קרא לו אות הולכים אחריו להחמיר ואין יכול לתקן [כמו שכתב הפמ"ג] ע"כ. ועל מה שכתב המ"ב שאם ניכר להדיא יכול לתקנם כתב בהגהות איש מצליח שהקוי"ע (אות קכב') פסק כדברי האחרונים דאם ניכר, לא מהני תינוק. אבל הראשל"צ הגרע"י חולק וכו' ע"כ. ובהלכה ברורה (אות קכח' וקכט') עשה בזה ד' חלוקות אם ניכר פירוד היו"ד מהאל"ף להדיא מועיל תיקון על ידי שאלת תינוק. ואם לא ניכר הפירוד להדיא אלא על ידי התבוננות ועיון היטב רשאי לתקן האות אף בלא שיראנה קודם לכן לילד קטן ואין בזה שלא כסדרן. ואם היה הפירוד באות דק ביותר עד שאינו נראה אלא כנגד השמש או על ידי זכוכית מגדלת, או על ידי מיקרוסקופ, אין צריך לתקנו כלל, והמחמיר תבוא עליו ברכה. ומאידך גיסא, אם היה הפירוד גדול עד שנראה למרחוק, אין תיקון מועיל לאות כל שכתב אחריה, ואפילו ילד קטן שאינו חכם ואינו טיפש קורא האות כהלכה שהרי עינינו הרואות שאבדה צורת האות. ע"כ. ובקיצוש"ע ילקו"י (אות ו') כתב שבפירוד דק שאינו נראה אלא כנגד השמש, מן הדין כשר אפילו בלא שום תיקון אפילו בפירוד של אות הנראית כשתי אותיות כגון אות צד"י ואות מ"ם. ומכל מקום המחמיר לתקנו תבוא עליו ברכה. ע"כ. ומה שכתב המ"ב בלא ניכר להדיא שאין צריך להראות לתינוק, והראה לתינוק ולא קרא לו אות שהולכין אחריו להחמיר. כתב על זה בהגהות איש מצליח שלפי מה שכתב הקוי"ע (אות סה') בשם החיד"א בספר לדוד אמת, נראה דגם כאן לא אזלינן בתר תינוק.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן