שאלה סא: האם מותר להשתמש בתשמיש דתשמיש של קודש לצורכי חולין. והאם מותר להדליק נר חולין מנר בית הכנסת.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה סא: האם מותר להשתמש בתשמיש דתשמיש של קודש לצורכי חולין. והאם מותר להדליק נר חולין מנר בית הכנסת.
תוכן עניינים

--------

תשובה: מותר להשתמש בתשמיש דתשמיש של קדושה אם אינו רכוש בית הכנסת, כגון: כיסוי שני של תפילין או מזוזה. ואין להדליק נר חולין מנר בית הכנסת, ובני אשכנז נהגו להקל בזה לצורך גדול. ואם סיימו התפלה בבית הכנסת ועומדים לכבות את הנר מותר להדליק ממנו נר של חול.

כתב מרן (סימן קנד סעי ג) תשמישי קדושה כגון תיק של ספרים ומזוזות ורצועות תפילין וארגז שנותנים בו ס"ת או חומש וכסא שנותנים עליו ס"ת וילון שתולים לפני ההיכל יש בהם קדושה וצריך לגנזן. (ובהג"ה כתב הרמ"א ודוקא הדבר שמניחין בהן דבר הקדושה בעצמו לפעמים, או שנעשית לכבוד כגון המכסה שעל הקרשים של הספרים, אבל אותו מכסה שהוא לשמור אותו מכסה שעל הקרשים, לא מיקרי תשמיש, דהוי תשמיש דתשמיש, וכל כיוצא בזה). וכתב המ"ב (ס"ק יג) תשמישי קדושה צריך לגונזן היינו אחר שנתבלו ואין עומדים לתשמישן עוד אפילו הכי יש בהם קדושה ואסור להשתמש בהם או לזורקן ועל כן יגנזם במקום משומר. מה שאין כן תשמיש דתשמיש אפילו בעודם קיימים מותר להינות בהם. ע"כ. וכתב בהלכה ברורה (אות ג) בדין תשמיש דתשמיש דקדושה יש לחלק בין אם הוא מכלי בית הכנסת כגון הבימה שאז יש בו על כל פנים קדושת בית הכנסת, לבין אם אינו מכלי בית הכנסת כגון תשמיש דתשמיש של תפילין ומזוזה שמותר להשתמש בהם שימוש של חול. ע"כ. ובנוגע לדין אם מותר להדליק נר, כתב מרן (סעי' יד) אין מדליקין נר של הדיוט מנר של בית הכנסת, ויש מי שאומר דהני מילי בעוד שדולקין למצוותן אבל כשצריך לכבותן מותר. (וכתב הרמ"א בהגה: מיהו לא נהגו ליזהר בכך, ומדליקין בהן נר שהוא לצורך גדול, ואפשר ג"כ שדעת בית דין מתנה בכך, וכן בכל הדברים שנהגו להקל בדברים כאלו והוא מהאי טעמא). ע"כ. וכתב המ"ב (ס"ק נג) אין מדליקין מנר של בית הכנסת משום שיש קדושת ביהכ"נ עליהם. עוד כתב (ס"ק נד) מותר להדליק מנר של בית הכנסת נר שבת וחנוכה או לצורך תלמוד תורה. עוד כתב (ס"ק נה) כשצריך לכבותן מותר להשתמש בהן תשמיש חול, והטעם לזה משום שלא חמור נר של בית הכנסת מנר חנוכה שלאחר שדלקו זמן שיעורן מותר ליהנות מהן [הגר"א]. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות מ) אין להדליק נר של חול מנר של בית הכנסת, אבל נר של מצוה, כגון שרוצה ללמוד לאורו, מותר להדליק מנר של בית הכנסת. ואם סיימו התפלה בבית הכנסת ועומדים לכבות את הנר מותר להדליק ממנו אפילו נר של חול.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן