שאלה סא - אות צד"י שכתבה יו"ד נו"ן וניכרת הפרידה להדיא ותינוק קוראה צד"י האם מועיל תיקון.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה סא - אות צד"י שכתבה יו"ד נו"ן וניכרת הפרידה להדיא ותינוק קוראה צד"י האם מועיל תיקון.
תוכן עניינים

--------

תשובה: למנהג אשכנז שכותבים את הצד"י יו"ד ונו"ן, לא מועיל תיקון. ולבני ספרד שכותבים יו"ד הפוכה, מועיל תיקון.

כתב מרן (סעי' כה') צד"י שכתב יו"ד נו"ן, או שי"ן שכתבה עי"ן יו"ד, או חי"ת שני זייני"ן, ואחר שכתב לפניו חזר ותקנם הוי שלא כסדרן ופסולים, וכו' ע"כ. וכתב המ"ב (ס"ק קיח') פירוש שחילק היו"ד מהנו"ן כל כך עד שנראה כשתי אותיות, וכן בכל אינך, לכן אפילו אם אירע דתינוק קראו כהלכתו אין יכול לתקנן אחר כך, שכיון שעינינו רואות שיש להם צורת אותיות אחרות אם כן כשתקנם אחר כך הרי זה כתיבה מחדש ושלא כסדרן. ע"כ. וכל זה למנהג האשכנזים שכותבים הצד"י יו"ד ונו"ן ואז אחר שנפרדו נראים כשני אותיות אבל למנהג הספרדים שכותבים צד"י שהיו"ד הימנית הפוכה לא חשיב נשתנה צורת האות כיון שלא נקראת כשני אותיות, ולכן כתב בהלכה ברורה (אות קכח') שאם ילד קטן קוראה צד"י מותר לתקנה אפילו אחר שסיים כתיבת הפרשיות, ואין בזה משום שלא כסדרן.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן