שאלה נו: האם מותר למכור ספרי קודש פרטיים כדי להשתמש בכסף למה שירצה.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה נו: האם מותר למכור ספרי קודש פרטיים כדי להשתמש בכסף למה שירצה.
תוכן עניינים

--------

תשובה: מותר למכור ספרי קודש שקנה ובפרט כדי ללמוד תורה או לישא אשה.

כתב מרן (סימן קנג סעי' י) יש אומרים דיחיד בשלו אפילו ספר תורה מותר למוכרו ולעשות בדמיו כל מה שירצה כל שלא הקדישו לקרות ברבים, ויש מי שאוסר אלא אם כן ללמוד תורה או לישא אשה. וכתב במ"ב (ס"ק סב) איתא ביו"ד סימן ער שארי ספרים דינם כספר תורה ואסור למוכרן אלא ללמוד תורה או לישא אשה. והנה פה כתב המחבר שיש שתי דיעות אפילו בספר תורה, אפשר ששם מיירי שהקדישו לרבים לקרות בו. ע"כ. אולם בהלכה ברורה (אות לד) כתב שהלכה כדעת היש אומרים שמתירים שהביא מרן, כיון שרבים הם, והיש בתרא כתב מרן בלשון יחיד, 'ויש מי שאוסר', וכה"ג לא פוסקים כיש בתרא. ונהגו להקל אפילו אם נתנו לבית הכנסת אם לא הקדישו לבית הכנסת. ומכל מקום המוכר ס"ת אינו רואה מן המעות סימן ברכה. [ומה שכתב מרן ביו"ד סימן ער לאסור, כתב ביבי"א ח"י (עמוד ז) בהערה שהפת"ש ביו"ד סימן רפ"ב (ס"ק טז) כתב בשם הרב יד הקטנה שמחלק אם קנה ס"ת לבין כתב ס"ת שהוא חמור יותר ובזה מיירי השו"ע בסימן ער שסתם שאין רשאי למוכרו אע"ג דמיירי ביחיד].

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן