שאלה נה - במקום שצריך שאלת תינוק האם צריך לכסות שאר האותיות.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה נה - במקום שצריך שאלת תינוק האם צריך לכסות שאר האותיות.
תוכן עניינים

--------

תשובה: אם התינוק מכיר את הפרשה נכון להחמיר ולא להראות לו את התיבות שלפני אותה תיבה עם הספק. ואם אינו מכיר הפרשה אין צריך לכסות את האותיות שלפני התיבה עם הספק. והתיבות והאותיות שלאחר התיבה עם הספק אין צריך לכסות כלל.

כתב מרן (סעי' טז') נפסק אחת מהאותיות אם תינוק שאינו לא חכם ולא טיפש יודע לקרותו כשר, ואם לאו פסול, ואין צריך לכסות לו שאר האותיות כמו שנוהגים. ע"כ. וכתב המ"ב (ס"ק נא') שגם הלבוש כתב שאין צריך לכסות. אבל המ"א בשם מהרי"ט כתב שצריך לכסות מה שלפניו שאם יתחיל מתחילת המקרא סרכיה נקיט ואזיל ואפילו תינוק שלא למד באותה פרשה אפילו הכי צריך לכסות לו מה שלפניו עד תיבה זו אבל תיבה זו וגם מה שלאחריה אין צריך לכסות כלל בכל גווני. ע"כ. וכתב האיש מצליח שהקול יעקב (אות סג') הביא בשם עוד כמה פוסקים כהלבוש ושכן מנהג בגדאד שאין לכסות כלל. אבל דעת החיד"א בלדוד אמת (הובא שם) שיש לכסות. ע"ש. ונ"ל דטוב לעשות כן לכתחילה. ע"כ. ובהלכה ברורה (אות נט') כתב שאין צריך לכסות התיבות והאותיות שאחר אותה תיבה אבל התיבות שלפני אותה תיבה, הדבר תלוי שאם הקטן מכיר ויודע מה שכתוב בפרשיות התפילין והם שגורות בפיו (כגון פרשת שמע או והיה אם שמוע) נכון להחמיר שלא להראות לו את התיבות שלפני אותה התיבה שנתעורר ספק באחת מאותיותיה, ואם אינו יודע ומכיר מה שכתוב בפרשיות התפילין, אין צריך לכסות אף את האותיות שלפני אותה תיבה שנתעורר ספק באחת מאותיותיה. ע"כ. ובקיצוש"ע ילקו"י (אות כא') כתב שאין צריך לכסות לו את שאר האותיות כמו שנוהגים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן