שאלה לט - פגע בשל ראש תחילה, או הניח של ראש לפני של יד, כיצד ינהג.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה לט - פגע בשל ראש תחילה, או הניח של ראש לפני של יד, כיצד ינהג.
תוכן עניינים

--------

תשובה: פגע בתפילין של ראש תחילה, אע"פ כן יניח תפילין של יד תחילה. וכן אם הניח של ראש לפני יד, אין צריך לחלוץ של ראש, אלא יניח של יד ודיו.

כתב מרן (סעי' ו') אם פגע בשל ראש תחילה צריך להעביר על אותה המצוה, ויניח של יד תחילה ואח"כ של ראש. ע"כ. והטעם לזה כתב המ"ב (ס"ק כג') כיון דכתיב בקרא מפורש דיד קודם דמתחלה וקשרתם והדר ולטוטפות לפיכך אין משגיחין על העברת המצוה, מה שאין כן לעיל בס"א גבי ציצית ותפילין. עוד כתב (בס"ק כב') דוקא פגע, אבל אם הניח של ראש תחילה, או שמצא השל יד שנשמט ממקומו אין להסיר השל ראש, דמאי דהוה הוה, וימהר להניח של יד על מקומו. ויש חולקים. ע"כ. ובקיצוש"ע ילקוט יוסף (אות לה') כתב אם היתה לפניו רק תפילה של ראש, והניחה, ואחר כך נזדמן לו תפילה של יד, אין צריך לחלוץ את התפילה של ראש ולהניחה אחר שיניח תפילה של יד, אלא יניח תפילה של יד ודיו. ואם היו לפניו גם תפילה של יד וגם תפילה של ראש, וטעה או הזיד והניח תפילה של ראש תחילה, יש אומרים שצריך לחולצה ויחזור להניחה לאחר שיניח תפילה של יד, ויש אומרים שגם בכהאי גוונא אין צריך שיחלוץ תפילה של ראש בעת שמניח התפילה של יד. ע"כ. ובהגהות איש מצליח כתב שכן פסק הכה"ח (ריש סימן כו') שלא צריך להסיר את התפילה של ראש, אלא שסיים דאם עדיין לא הדקו בראשו ולא הניחו במקום הראוי לו ונזכר צריך להסירו ולהניח של יד תחילה. ע"כ.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן