שאלה לג: לא שמעו הציבור את העולה לתורה כשאמר ברכו, ושמעו רק את החזן עונה אחריו ברוך ה' המבורך לעולם ועד, האם יענו עם החזן.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה לג: לא שמעו הציבור את העולה לתורה כשאמר ברכו, ושמעו רק את החזן עונה אחריו ברוך ה' המבורך לעולם ועד, האם יענו עם החזן.
תוכן עניינים

--------

תשובה: אם אין תשעה ששומעים את העולה כשאומר ברכו, לא עונה אחריו גם מי ששמע. ולכן אם לא שמעו הקהל את העולה ורק שמעו את החזן עונה אחריו ברוך ה' המבורך לעולם ועד, לא יענו עם החזן ברוך ה' המבורך, אלא יענו אחר החזן אמן.

כתב מרן (סימן קלט סעי' ו) אומר ברכו והברכות בקול רם והאומרם בלחש טועה ויש אומרים שצריך לחזור ולברך בקול רם. (וכתב הרמ"א בהגה: כדי שישמעו העם ויענו ברוך ה' המבורך לעולם ועד. ואם לא שמעו הצבור את המברך אף על פי ששמעו החזן עונה לא יענו עמו אלא עונין אמן על דברי החזן). וכתב המ"ב בסימן נז (ס"ק ב') בענין ברכו שאומר הש"ץ בתפילה, אם לא שמע אחד מהש"ץ כשאמר ברכו רק שמע מהקהל שאמרו ברוך ד' המבורך לעולם ועד, עונה עמהם ג"כ ביהל"ו, אבל אם שמע מהש"ץ לבד כשעונה ביהל"ו לא יענה עמו רק יענה אמן על דבריו [א"ר ודה"ח דלא כמ"א]: וכתב בביה"ל שאם אמר הש"צ בלחש ושמעו אותו פחות מתשעה אנשים וענו ברכו ועל ידיהם נשמע הקול לאחרים וענו גם הם ברכו בודאי יחיד השומע להקהל שמברכים אסור לו לענות עמהם ברכו שגם הם ענו שלא כדין כיון שלא שמעו עכ"פ תשעה מהמברך עצמו. על כן אם רואה שהש"ץ אומר בלחש ומשער שבודאי לא שמעו ט' אנשים רק איזה יחידים ועל ידם נשמע להקהל לא יענה אחריהם רק אמן לכו"ע. ובדבר זה נכשלין בעו"ה הרבה אנשים שמברכין על התורה בלחש שאין שומעין ממנו רק אנשים הסמוכין לו העומדים על הבימה ועי"ז נשמע למרחוק לקהל ועונין ביהל"ו ומחטיאין בעצלותן את הרבים. ע"כ. ועיין בהלכה ברורה (אות יב) ובסימן נז (אות ב) ובבירור הלכה שם (אות א). [ויש לעיין אם השומעים עשו שלא כדין במה שענו ברוך ה' המבורך וכו' כיון שלא היו תשעה ששמעו את הש"ץ, א"כ למה יענו שאר הקהל אחריהם אמן. והב"י בסימן קלט הביא את המהר"י אבוהב שדימה מקרה זה לזימון שאם בא ומצאם עונים ברוך שאכלנו משלו עונה אחריהם אמן. עיי"ש. ולכאורה יש לעיין הרי שם העונים לזימון ענו כהוגן לכן עונה אחריהם אמן מה שאין כן כאן שלא היו צריכים השומעים לענות ברוך ה' המבורך שהרי אין שם תשעה שומעים א"כ למה יענה אמן על עניה שאינה כהוגן. וצ"ע]. .

שו"ע סימן קמ

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן