שאלה י - אם לא בירך ברכת אלהי נשמה עד אחר שהתפלל שמונה עשרה, האם מברך לאחר התפילה.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה י - אם לא בירך ברכת אלהי נשמה עד אחר שהתפלל שמונה עשרה, האם מברך לאחר התפילה.
תוכן עניינים

--------

תשובה: אינו מברך עוד לאחר התפילה, גם אם כיון בפירוש שאינו רוצה לצאת.

כתב המ"ב (ס"ק יב') אם לא בירך ברכת אלהי נשמה עד אחר שהתפלל י"ח, אינו מברך עוד לאחר התפלה שכיון שכבר אמר מחיה המתים הוא דומה למחזיר נשמות [פר"ח]. ובשע"ת מפקפק מאד בדין זה ומסיק דעכ"פ אם בעת שאמר מחיה המתים היה בדעתו לברך אלהי נשמה אחר התפלה רשאי אח"כ לברך עיי"ש הטעם, וכן משמע בפמ"ג סימן נב'. ע"כ. ובהגהות איש מצליח כתב, אולם בכף החיים (סימן נב' אות ה') ובילקוט יוסף חלק א' (עמ' נג') פסקו שלא לברך משום דסב"ל, ואף אם כיוון בפירוש שאינו רוצה לצאת וכמ"ש בהערה לשו"ת יחוה דעת (ח"ד סימן ה'). ע"כ. וכ"פ בהליכות עולם חלק א' עמוד נה' והוסיף שגם ברכות התורה לא יברך אחר תפילתו שכבר נפטר בברכת "אהבת עולם".

שו"ע סימן ז'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן