שאלה ח - כשאין מים כלל לנטילת ידים כיצד ינהג.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה ח - כשאין מים כלל לנטילת ידים כיצד ינהג.
תוכן עניינים

--------

תשובה: יקנח ידיו בצרור או בעפר או בכל מידי דמנקי, ודי בקינוח פעם אחת. והמחמיר לקנח ידיו ג' פעמים תע"ב. ויקנח ידיו בכף היד ובגב היד. בדיעבד מועיל רק אם קינח עד סוף פרקי אצבעותיו. אבל בקינוח רק ראשי אצבעותיו לא מועיל. ולא מברך על קינוח הידיים, על נקיות ידיים.

כתב מרן (סעיף כב') אם אין לו מים יקנח ידיו בצרור או בעפר או בכל מידי דמנקי ויברך על נקיות ידים ויועיל לתפלה אבל לא להעביר רוח רעה שעליהן. ע"כ. וכתב בהגהות איש מצליח בשם כה"ח (אות קא') דלא יברך משום סב"ל. וכ"פ בקיצור שלחן ערוך ילקוט יוסף (אות מה') כיון שיש אומרים שלא יברך כלל שהרי אינו יכול לברך בלשון על נטילת ידים, ונוסח על נקיות ידים אינו מוזכר בחז"ל, שב ואל תעשה עדיף. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות סו') שלא יברך כלל, והוסיף שאין צריך לקנח ידיו ג' פעמים ודי בקינוח בפעם אחת והמחמיר לקנח ג' פעמים תבוא עליו ברכה, ויקנח ידיו משני הצדדים, בכף היד וגם בגב היד, עד הפרק. ובדיעבד אם קינח ידיו עד סוף פרקי אצבעותיו, מועיל הדבר. אבל אם קינח רק ראשי אצבעותיו אין זה מועיל כלל. וכיון שאין הקינוח במידי דמנקי מועיל אלא כדי להתפלל, אבל לא להסיר הרוח רעה מהידים, אם נזדמנו לו מים אחר כך, יטול ידיו ג' פעמים לסירוגין, ולא יברך על נטילה זו כלל. שהרי לדעת מרן, נטילה זו לא מחייבת ברכה, כיון שאינה באה אלא להוציא את הרוח רעה, ולא תקנו על זה ברכה. וסב"ל.

שו"ע סימן ה'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן