שאלה ז - הישן ביום שיתין נשמין, האם צריך ליטול ידיו ג"פ. ומה שיעור שיתין נשמין.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה ז - הישן ביום שיתין נשמין, האם צריך ליטול ידיו ג"פ. ומה שיעור שיתין נשמין.
תוכן עניינים

--------

תשובה: אם ישן על מיטתו יטול ידיו בלא ברכה. ואם ישן שלא על מיטתו לא צריך נטילה כלל. שיעור שיתין נשמין: יש אומרים ג' שעות, ויש אומרים יותר מחצי שעה, ויש אומרים מעט יותר משלוש דקות.

כתב מרן (סעיף טו') ישן ביום יש להסתפק אם צריך לערות מים עליהם ג' פעמים. והוסיף הרמ"א ויטלם בלא ברכה. וטעם הספק כתב המ"ב (ס"ק לד') אם הלילה גורם לרוח הטומאה או השינה גורמת. ודוקא הישן שיתין נשמין אבל פחות מזה אין רוח רעה שורה ואפילו בלילה. ובביאור הלכה כתב ג' שיטות לשיעור שיתין נשמין יש אומרים שהוא ג' שעות, ויש אומרים שהוא יותר מחצי שעה ויש אומרים שהוא מעט יותר משלוש דקות. ע"כ. ובשארית יוסף (אות ה') כתב הישן ביום שינת קבע לכתחילה לא יגע באוכלים ומשקין קודם שיטול ידיו אבל אם עבר ונגע במאכלים ומשקין יש להתירם ואין צורך להחמיר בזה. וכ"פ בהלכה ברורה (אות מז') הישן ביום, יטול ידיו שלש פעמים לסירוגין בקומו משנתו, אולם אינו מברך על נטילת ידים. ואם ישן ביום שינת עראי כגון שישן זמן מועט ביותר, או שלא ישן על מטתו, אין צריך נטילת ידים כלל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן