שאלה ז: האם עונה שליח ציבור אמן אחר שברכו הכהנים אשר קדשנו בקדושתו של אהרון, ואחר סיום כל פסוק.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה ז: האם עונה שליח ציבור אמן אחר שברכו הכהנים אשר קדשנו בקדושתו של אהרון, ואחר סיום כל פסוק.
תוכן עניינים

--------

תשובה: לא יענה אמן אחר הברכה, וכן לא יענה אמן אחר סיום כל פסוק.

כתב מרן (סימן קכח סעי' יט) אין ש"צ רשאי לענות אמן אחר ברכה של כהנים. וכתב במ"ב (ס"ק עא) על אשר קידשנו יש מחמירים דבכל גווני לא יענה, ואחר הפסוקים אם מתפלל מתוך סידור ולא יתבלבל יענה ואם לאו לא יענה. ע"כ. וכתב בקיצוש"ע ילקו"י (אות צ) אין הש"ץ עונה אמן אחר הכהנים, בין אחר ברכת "אשר קדשנו בקדושתו של אהרון" ובין אחר כל אחד מהפסוקים של ברכת כהנים. אבל אם מזמינים בעל קול ערב להקריא לכהנים פסוקי ברכת כהנים, והש"ץ עומד ושותק ומכוין לברכת כהנים, רשאי הש"ץ לענות אמן, בין אחר ברכת המצוה ובין אחר כל פסוק מפסוקי ברכת כהנים, הואיל ואין כאן חשש טירוף, והמקריא לכהנים לא יענה אחריהם שום אמן, זולת אחר הפסוק האחרון. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות עב) אם הש"ץ בטוח בעצמו שלא יטעה בהקראת הפסוקים לכהנים מחמת שיענה אמן, דעת כמה פוסקים שרשאי לענות אמן, ובפרט שמתפלל מתוך הסידור. ויש חולקים, ושב ואל תעשה עדיף.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן