שאלה ו - כשאין לו כלי ונוטל ידיו מהברז, האם יברך על נטילת ידים.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה ו - כשאין לו כלי ונוטל ידיו מהברז, האם יברך על נטילת ידים.
תוכן עניינים

--------

תשובה: יטול ידיו בלי ברכה.

כתב מרן (בסעי' ו' - ז') אין צריך רביעית לנטילת ידים לתפלה. טוב להקפיד בנטילת ידים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידים לסעודה. וכתב הרמ"א מיהו אינו מעכב לא כלי ולא כח גברא ושאר הדברים הפוסלים לנטילת ידים לסעודה. וכתב המ"ב (ס"ק טו' טז') שיברך על נטילת ידים. אבל בהגהות איש מצליח כתב דדעת הכה"ח (אות י' וכז') דכלי וכח גברא הם לעיכובא לענין ברכה וסב"ל. ע"כ. ובקיצוש"ע ילקוט יוסף (סעיף ז') כתב אע"פ שמעיקר הדין אין צריך ליטול ידיו בכלי בנטילת ידים שחרית, כבר כתב מרן בשלחן ערוך שטוב להקפיד בנטילת ידים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידים לסעודה, וממילא גם לענין כלי וכח גברא טוב להקפיד בזה, וכן המנהג, אולם הנמצא במקום שאין שם כלי ליטול ידיו, יטול ידיו מהברז ג' פעמים לסירוגין. ע"כ. ובשארית יוסף חלק א' עמוד מו' אחר שהאריך בדין זה סיים במה שכתב האור לציון חלק ב' (עמוד כא') שבמקום שאין שם כלי יטול ידיו ג' פעמים לסירוגין בלא כלי ויכול לברך על נטילת ידים. ע"כ. אולם בהלכה ברורה (אות יב') כתב שאם אין לו כלי יטול בלא ברכה שכלל גדול בידינו שספק ברכות להקל.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן