שאלה ה - מים הפסולים לנט"י לסעודה, האם כשרים לנט"י שחרית. והאם יברך על נטילת ידים.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה ה - מים הפסולים לנט"י לסעודה, האם כשרים לנט"י שחרית. והאם יברך על נטילת ידים.
תוכן עניינים

--------

תשובה: לכתחילה אין ליטול ידיו שחרית ממים הפסולים לנטילת ידיים לסעודה. ובדיעבד כשאין מים אחרים, יטול אך לא יברך. ואם אח"כ נזדמן לו מים כשרים, יטול שוב אך לא יברך. ואם לא שהה זמן רב בין שתי הנטילות רשאי לברך.

כתב מרן (בסעיף א') מים הפסולים לנטילת ידים לסעודה, כשרים לנטילת ידים לתפלה. מיהו יש מי שאומר דלא מברך עלייהו. ע"כ. ופירש המ"ב (ס"ק ה') דהיינו מים שנשתנה מראיהם, או נעשו בהם מלאכה, או מלוחים, או סרוחים שאין הכלב יכול לשתות מהם, ומשום הכי ראוים לתפלה דכאן לא צריך רק משום נקיות בעלמא. ולענין הברכה כתב המ"ב (ס"ק ו'-ז') דלדעת היש מי שאומר הנ"ל לא מברך על נטילת ידים אלא על נקיות ידים, ושהאחרונים הכריעו, שיוכל לברך על נטילת ידים. ע"כ. אולם בהגהות איש מצליח כתב בשם כה"ח (אות יא') שמסתמיות דברי מרן משמע שלא יברך עליהם כלל וכן עיקר דסב"ל. וכ"פ בקיצור שלחן ערוך ילקוט יוסף (סעיף ח') שלכתחילה אין ליטול ידיו שחרית ממים הפסולים לנטילת ידים לסעודה. אולם כשאין לו מים אחרים, יטול מהם. אך לא יברך על נטילה זו. ואם אחר כך נזדמן לו מים הכשרים יחזור ויטול מהם, אך לא יברך על נטילה זו. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות יב') והוסיף שאם לא שהה זמן רב בין שתי הנטילות, רשאי לברך אחר נטילתו השניה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן