שאלה ה: האם צריך להקריא לכהנים או לכהן יחיד מילת יברכך.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה ה: האם צריך להקריא לכהנים או לכהן יחיד מילת יברכך.
תוכן עניינים

--------

תשובה: אף על פי שלדעת מרן לא צריך להקריא לכהנים מילת יברכך, מכל מקום טוב ונכון שיקריא להם. ולכהן יחיד לכולי עלמא מקריא לו מילת יברכך.

כתב מרן (סימן קכח סעי' יג) מתחילין הכהנים לומר: יברכך. (הגה: וי"א שגם מלת יברכך יקרא אותו ש"צ תחלה וכן נוהגים בכל מדינות אלו). ואח"כ מקרא אותם ש"צ מלה במלה, והם עונים אחריו על כל מלה עד שיסיימו פסוק ראשון, ואז עונים הצבור: אמן; וכן אחר פסוק ב'; וכן אחר פסוק ג'. ובמ"ב (ס"ק מז) כתב, ובכהן יחיד שלא קוראים לו "כהנים" לכ"ע מקרא לו מילת יברכך. ע"כ. אולם בקיצוש"ע ילקו"י (אות מב) כתב יש אומרים שאין השליח ציבור מקריא לכהנים תיבת יברכך ויש אומרים שמקריא להם. ואע"פ שהנוהגים כסברא ראשונה יש להם על מה שיסמוכו מכל מקום טוב ונכון שיקריא תיבת יברכך לכהנים. והדבר יעשה בהסכמת כל הקהל וישאו ברכה מאת ה'. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות נא) וכתב ויש אומרים כשיש רק כהן אחד, לכל הדעות צריך שיקריא לו הש"ץ תיבת יברכך, ויש חולקים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן