שאלה ד: הגיע השליח ציבור לרצה ועקר הכהן רגליו ליטול ידיו ושהה במקום הנטילה עד מודים האם נחשב שעקר רגליו.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק ב שאלה ד: הגיע השליח ציבור לרצה ועקר הכהן רגליו ליטול ידיו ושהה במקום הנטילה עד מודים האם נחשב שעקר רגליו.
תוכן עניינים

--------

תשובה: לא יעלה לישא כפיו, שצריך עקירה למקום דוכן ולא למקום נטילה. ובדיעבד אם עלה לדוכן לא ירד.

כתב מרן (סימן קכח סעי' ח) כשמתחיל שליח ציבור רצה כל כהן שבבית הכנסת נעקר ממקומו לעלות לדוכן, ואף אם לא יגיע שם עד שיסיים שליח ציבור רצה שפיר דמי, אבל אם לא עקר רגליו ברצה שוב לא יעלה. וכתב המ"ב (ס"ק כח) ואפילו אם עקר רגליו לילך לצד חוץ ליטול ידיו מצדד בעטרת זקנים דזה לא חשיב עדיין עקירה אף שהנטילה היא הכשר לנשיאת כפים דבעינן עקירה למקום הדוכן וזה היה עקירתו לצד חוץ, וע"כ המנהג כשהש"ץ מגיע לרצה ולא באו עדיין הכהנים להיכל הוא ממתין בתפלתו עד שיבואו דחיישינן שמא עדיין לא עקרו רגליהן ממקום הרחיצה לילך לצד הדוכן. ע"כ. ובשעה"צ (אות ל) כתב משמע התם מרדב"ז דאם עלה לא ירד, וכן כשעוקר רגליו מביתו לבא לבית הכנסת, משמע התם דאם עלה לא ירד. ע"כ. וכ"כ בהלכה ברורה (אות לא) וכתב שאם יודע שלא יספיק לסיים ליטול ידיו ולעקור אחר כך כדי לעלות לדוכן קודם שיסיים שליח ציבור ברכת רצה, יעקור רגליו תחילה לעלות לדוכן ואחר כך יטול ידיו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן