שאלה ד - באיזה יד מקנח והטעם, ומה דין איטר שכל מעשיו ביד שמאל.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה ד - באיזה יד מקנח והטעם, ומה דין איטר שכל מעשיו ביד שמאל.
תוכן עניינים

--------

תשובה: לא יקנח ביד ימין, מפני שקושר בה תפילין על הזרוע השמאלית. איטר יד גמור שכל ענייניו וכתיבתו בשמאל, יקנח ביד ימין. אבל אם כותב בשמאל ומעשיו בימין, או להיפך, מקנח בשמאל ככל אדם.

כתב מרן (בסעיף י') לא יקנח ביד ימין. ע"כ. וכתב המ"ב (ס"ק יז') טעם לזה מפני שקושר בה תפילין על הזרוע השמאלית. וטוב ליזהר מלקנח באצבע האמצעית שכורך עליה הרצועה, עוד כתב בשם האחרונים דאיטר יד שכל עניניו עושה בשמאל, מקנח בשמאל דידיה שהוא ימין כל אדם. ואם כותב בשמאל ושאר מעשיו עושה בימין או להיפך כתב בביאור ההלכה שמקנח בשמאל ככל אדם, ובהגהות איש מצליח כתב בשם כף החיים (אות כ') שאם כותב בשמאל ושאר מעשיו בימין יקנח בימין דעלמא. ע"כ. וכ"כ הבאר היטב (אות ט'). ובהלכה ברורה (אות יב') פסק כדברי הביאור הלכה, שרק באיטר יד גמור, שכל עניניו עושה בשמאל וגם כותב בשמאל, יקנח ביד ימין. אבל אם כותב בשמאל, וכל מעשיו בימין, או להיפך, מקנח ביד שמאל ככל אדם. עוד כתב (אות יא') שבזמן הזה שרגילים לקנח בנייר, ואינו נוגע בבשרו כלל, אם קשה עליו ביותר לקנח ביד שמאל ורוצה לקנח בימין, יש לו על מה שיסמוך. עוד כתב (אות יג') שגם האשה טוב שתקנח ביד שמאל ולא ביד ימין, ואם קשה עליה לקנח ביד שמאל, מותרת לקנח ביד ימין.

שו"ע סימן ד'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן