שאלה ב - כיצד סדר נעילת המנעלים וקשירתם, ומנעלים שאין להם קשירה. ומה דין איטר יד.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה ב - כיצד סדר נעילת המנעלים וקשירתם, ומנעלים שאין להם קשירה. ומה דין איטר יד.
תוכן עניינים

--------

תשובה: ינעל מנעל ימין ראשון ולא יקשרנו, ואח"כ שמאל, ויקשור של שמאל, ויחזור ויקשור של ימין. מנעלים בלי קשירה - ינעול ימין תחילה, וכן הדין באיטר יד. ואיטר רגל וכל שכן איטר יד ורגל ינעל ויקשור ימין תחילה.

כתב מרן (סעיף ד') ינעל מנעל ימין תחילה ולא יקשרנו, ואח"כ ינעל של שמאל ויקשרנו, ויחזור ויקשור של ימין. ע"כ. והוסיף הרמ"א ובמנעלים שלנו שאין להם קשירה ינעול של ימין תחלה. ובמ"ב (ס"ק ה' ו') כתב הטעם שכן מצינו בתורה שהימין חשוב תמיד, לעניין בהן יד ורגל, ולכל הדברים שמקדימים הימין לשמאל. ולעניין קשירה מצינו שהתורה נתנה חשיבות אל השמאל שקושר עליה תפילה של יד, ואנפלאות (גרביים) של לבד אין צריך להקדים שמאל לקשירה. ואיטר יד שמניח תפילין בימין של כל אדם יקדים ימין גם לקשירה. ע"כ. ובהגהות איש מצליח כתב לענין איטר יד שהוא טעות סופר וצריך לומר איטר רגל, וכ"ש איטר רגל ויד יקדים ימין גם לקשירה. אבל איטר יד בלבד יקשור שמאל תחילה. ע"כ. וכך כתב בקיצוש"ע ילקו"י (סעי' א' ו-ב'). וכ"כ בהלכה ברורה (אות ו'). והוסיף שגם בנעלים שאין להן שרוכים אבל יש להן רצועות צריך להקדים את השמאל בקשירה. אבל בנעלים שיש להן רוכסן לא צריך להקדים ברכיסת הרוכסן. עוד כתב שם שגם הנשים דינם כגברים לענין נעילת נעל ימין תחלה, וגם לענין הקשירה טוב יותר שתקדים לקשור נעל של שמאל. והוא הדין בכל זה בקטן שלא הגיע למצוות. ולענין אנפלאות, כתב (באות ח') דלא כהמ"ב הנ"ל, אלא דינם כדין הנעלים. וכן הלובש שאר בגדים שיש בהם קשירה, דינם כדין נעלים, ולובש של ימין תחילה, ולא יקשרנו, ואחר כך לובש של שמאל, ויקשרנו, ויחזור ויקשור של ימין.

שו"ע סימן ג'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן