שאלה א - מי שאין לו מים לנטילת ידים ליד המיטה כיצד עדיף שינהג.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת שאול שאל - חלק א שאלה א - מי שאין לו מים לנטילת ידים ליד המיטה כיצד עדיף שינהג.
תוכן עניינים

--------

תשובה: המחמיר ליטול ידיו סמוך למיטתו ואירע שאין לו מים עדיף שילך פחות פחות מארבע אמות, מאשר ימהר לרוץ למים.

מ"ב (ס"ק ב') כתב, אם אירע שהמים רחוקים ואין לו מי שיקריבם אליו נהגו קצת מבעלי הנפש שהולכים פחות פחות מארבע אמות. וכתב השערי תשובה על זה דלא נהירא, דעדיף יותר שילכו במרוצה שלא להשהות רוח רעה על ידיו. וי"א דלענין זה אמרינן כולא ביתא כארבע אמות דמי, אבל אין לסמוך על זה כי אם בשעת הדחק. עכ"ל. ובהגהות איש מצליח כתב על זה אבל מנהגנו כסברא ראשונה ללכת פחות פחות מארבע אמות וכדברי החיד"א בברכ"י והבא"ח והכף החיים (סי' ד' אות ב') ועוד, ע"כ. ובהלכה ברורה (סימן ד' אות ג') כתב כן שילך פחות פחות מארבע אמות, והוסיף שיש אומרים שמעיקר הדין מותר ללכת ארבע אמות קודם נט"י שחרית. ויש אומרים שבזמן הזה אין רוח רעה מצויה בינינו כל כך ולכן אין צריך להחמיר בזה. ובמקום הצורך יש לסמוך על כל הסברות הנ"ל להקל, וכל שכן אם הולך לישון אחר חצות הלילה שאם רוצה להקל בזה יש לו על מה שיסמוך. ע"כ. ובקיצוש"ע ילקוט יוסף (סעיף ז') כתב המחמיר ליטול ידיו סמוך למיטתו עם הקיצו משנתו, כדברי המקובלים, תע"ב.

שו"ע סימן ב'

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל אברכי כולל ערב ב''גבעת עזר'' שליט''א
שו"ת שאול שאל - חלק א

על סדר השלחן ערוך או"ח, משנה ברורה ח"א - סימנים א-קכז
אשדוד ת"ו - שנת "שאול שאל האיש לנו" (ש' תשע"ג) לפ"ק
בכל ענייני הספר ניתן לפנות לטלפון 054-8437180

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן