קיום מצוה בבית הכסא

תוכן עניינים

--------

ג. אסור לקיים מצוות בצורה מבוזה, כגון להשתמש בחוטי ציצית לקשור דברי חולין, או במצות כסוי הדם, לדחוף את העפר ברגלו על גבי הדם. [וכל זה דוקא כשהבזיון הוא מחמת דרך עשיית המצוה, בכיסוי הדם ברגל, הבזיון הוא מחמת דרך עשייתו את המצוה. או כשהבזיון הוא מחמת שמשתמש במצוה, כגון בקשירה בחוטי הציצית הנ"ל, והאיסור הוא אם הבזיון בדרגת בזיון שבכסוי הדם ברגלו.]

אך אם הבזיון הוא מחמת המקום, כגון עשיית מצוה במקום מטונף [שחיטה בבית מטבחיים מטונף, הפרשת דמאי בבית המרחץ, וכדומה], מעיקר הדין מותר, והמחמיר גם בכך תע"ב כדי לייקר את המצוות ולחבבן. אלא אם כן מחמת חומרה זו יפסיד את המצוה, אז עדיף שיעשה את המצוה בחוסר הידור, מאשר יפסידה.

ואם לפי המנטליות שבאותו מקום ובאותו הזמן, דבר זה נחשב בזיון גדול למצוה, יש לאסור מעיקר הדין לעשות כך את המצוה, גם אם הבזיון מחמת המקום. לכן כיום להכנס עטוף בטלית גדול לבית הכסא אסור, אף שמעיקר הדין מותר הדבר, ברם היות ולרואים נראה כדבר זר ומוזר ובזיון גדול למצות הטלית, אסור. משא"כ להכנס עם טלית קטן לבית הכסא, גם אם מנהגו ללבוש את הטלית קטן על בגדיו, מותר, שאינו נראה לרואים דרך בזיון, אלא שנכנס עם בגדיו, וחזרנו לעיקר הדין. ולכן מצוות הנעשות במחשבה, היות ואין הרואה יודע כלל שנעשית מצוה, אין בזיון לקיימם במקומות המטונפים, ומותר. [אלא אם כן יש בהם איסור משום הרהור בדברי תורה.]

לפי האמור, מותר לקיים מצוות במקומות המטונפים, כגון מצות שילוח הקן כשהיונים מקננות בחלון בית הכסא, והדרך לשלוח את האם, היא רק דרך בית הכסא. וכגון אסיר בבית האסורים במקום מטונף, מותר לו לנענע שם ארבעת המינים, וכדומה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אסי הלוי שליט''א
שלחן ערוך המדות - א

הלכה ומוסר
חלק ההלכה בו נידונו חקרי ההלכות, ברור דינים וגדרים הלכתיים בהלכות מדות
חלק המוסר בו באו דברי המוסר, ודרכי כבישת המדות הטובות, וההרחקה מן הרעות
מאשר חנני ה' יתברך - הצב"י אסי הלוי אבן יולי ס"ט
פעה"ק ירושים תובב"א - בשנת "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" - התשס"ח לפ"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן