קיום המצוות כגזירת מלך - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה קיום המצוות כגזירת מלך - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי וכו' (טז.א)

פירש רש"י – ומה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור, אמר קרח: אחי אבא ארבעה היו, שנאמר: ובני קהת וכו', עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה אחד מלך ואחד כהן גדול מי ראוי ליטול את השניה לא אני, שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו.

ויל"ע, מדוע נתקנא קורח בנשיאות אליצפן וחלק על משה, הרי עשה משה הכל "על פי הדיבור", ועוד שהרי חלוקת התפקידים איננה תלויה כלל בטעם הקדימה בין אחי משפחת בני קהת, אלא בציווי ה' יתברך. א"כ מה ראה קורח לחלוק עם משה?

ב. עוד יש להבין, מדוע הדגיש רש"י באומרו: "שמינהו משה נשיא וכו' על פי הדיבור", הרי פשוט שמינהו על פי הדיבור ולא מעצמו?

ג. ויקח קורח וכו' (טז.א)

פירש רש"י – מה עשה, עמד וכנס מאתים וחמישים ראשי סנהדראות וכו' והלבישם טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו לפני משה, אמרו לו: טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או פטורה, אמר להם: חייבת, התחילו לשחק עליו אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה.

ויל"ע, מדוע באמת, טלית שכולה תכלת תהייה חייבת אף בפתיל תכלת, וכי לא מספיק שכל הטלית צבועה בתכלת?

ד. עוד יש להבין, דאיתא במדרש רבה (פי"ח.ג) קפץ קרח ואמר למשה וכו', בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה? אמר לו: חייב במזוזה, אמר לו: כל התורה כולה מאתיים שבעים וארבע פרשיות אינה פוטרת את הבית, פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית וכו'.

וצ"ב באמת, מדוע ספר תורה שלם, אשר כתובה בו הפרשה הכתובה במזוזה, איננו פוטר את הבית מן המזוזה?

ה. ויקח קורח וכו' (טז.א)

איתא בפסיקתא זוטרתא (פר' חוקת) - מה ראה קרח לחלוק על משה? פרשת פרה אדומה ראה.

וצריך להבין, מה שייכות ישנה בין פרשת פרה אדומה לבין מחלוקת קורח ועדתו?

ו. עוד צ"ע, דלכאורה ישנה סתירה בין הטעמים, דהרש"י כתב כי טעותו של קורח היתה משום קנאתו באליצפן, ואילו הפסיקתא זוטרתא הביא כי טעותו היתה מפני שראה פרשת פרה אדומה?

ז. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם (טז.ב)

יש להבין, כיצד נשיאים צדיקים וחשובים אלו [כפי שמעיד עליהם קרא], טעו לילך לחלוק על משה. הרי אם באמת היו כופרים בה', כיצד היו חשובים לצדיקים וכיצד נבחרו להיות נשיאים בישראל?

ח. והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשיכותי מעלי את תלונות בני ישראל וכו' (יז.כ)

צריך להבין, מדוע לשם הוכחת עם ישראל על חטא קורח ועדתו, בחר ה' בעשיית נס דווקא כנס פריחת השקדים מן המטה?

ט. ואת קדשי בני ישראל אל תחללו ולא תמותו (יח.לב)

וידבר ה' וכו'. זאת חקת התורה וכו' (יט.א-ב)

יל"ע, מדוע נסמכה פרשת קורח לפרשת חוקת?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד }

יבואר ע"פ יסודו של הגר"ח שמואלביץ זצ"ל בספרו שיחות מוסר (מאמר עח) בעניין עבד ה'. וז"ל - שבזמן שאדם מקיים מצוה שיודע בה טעם, עדיין לא נתברר שהוא מוכן ומזומן לקיים את מצות בוראו משום שהיא מצות בוראו, כי יתכן שאינו מקיימה אלא משום הכרע הדעת, ורק קיום מצוה בלא טעם יעיד על הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל רצונות הבורא ית'. וכו'

שכל עיקר עבודת האדם היא שיהיה "עבד" לקונו, עבד שאין לו אלא מצות רבו, ובל ילך אדם אחר "חשבונות רבים" ואפילו הם חשבונות של כבוד שמים, שאם הוא עושה כן כבר אינו עבד אלא בן חורין העושה על דעת עצמו. עכ"ל.

כ"כ יש להוסיף את דברי הגר"ש גנצפריד זצ"ל בספרו אפריון [פר' חוקת] בעניין החובה לקיום המצוות כגזירת מלך. וז"ל - במשך הדורות קמו כופרים רבים אשר טעו והטעו אחרים בחושבם שהשכילו למצוא טעמים למצוות. על פי הבנתם המוטעית הגיעו למסקנות אפיקורסיות בדבר התאמת חוקי התורה ומצוותיה לרוח הזמן והמקום רח"ל.

דיני פרה אדומה גודרים גדר בפני רוח פרצים ועוועים זו. חוקיה מלמדים שטעמי המצוות מכוסים מאתנו, ואפילו נדמה לנו לעתים שיודעים אנו אותם, אסור לנו לסמוך על הבנתנו. חובתנו היא לקיים את המצוות כגזירת מלך.

כי כך הוא רצונו יתברך - שנקיים מצוותיו בתמימות ללא חשבונות והרהורים, כמו שנאמר: "תמים תהיה עם ה' אלקיך". עכ"ל.

א"כ מבואר - כי מחובתנו לשמור את מצוות ה' "כעבדים"- כגזירת מלך, ללא שום "חשבונות" או נתינת טעמים למצוות התורה. אשר הינם אפיקורסות וטעות במציאת טעמים למצוות ה' יתברך.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיות א', ב', ג' וד' מתורצות – טעותו של קורח היתה טמונה בחיפושו אחר ההבנה בקיום מצוות התורה, אשר מחוייבים בכלל להיות כגזירת מלך - ללא נתינת טעמים למצוות הבורא.

ראשית, טעה הוא בנתינת טעם לסדר מינויי משה, בטוענו כי טעם נתינת התפקידים הינו כסדר הקדימה במשפחה - לא הבין הוא, כי הכל הינו על פי הדיבור. וכפי שהדגיש הרש"י בהוספתו: "שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור"- ואין לתת טעמים לציוויי הבורא.

המשיך קורח בטעותו, בנתינת טעמים למצוות הציצית והמזוזה, בניסיונו להבין מדוע צריך פתיל תכלת לטלית שכולה תכלת, אף לא הבין מדוע צריך מזוזה לבית שיש בו ספר תורה שלם - הכל נבע מאי הבנתו כי מצוות התורה אינן תלויות בטעמים וסיבות, אלא הרי הן "כגזירת מלך", ואם הקב"ה מצוונו ליתן פתיל תכלת בכל בגד, אף אם כולו יהיה תכלת, חייב הוא להוסיף לה פתיל תכלת כציווי ה' [והוא הדין במזוזה] - כי מחובתו לעבוד את ה' ללא נתינת טעמים למצוות התורה, בקיום המצוות כגזירת מלך.

לפ"ז גם הקושיות ה', ו' וט' מתורצות – טעותו של קורח היתה [לשיטתו] ב"ראייתו" פרשת פרשה אדומה, אך לא "למד" הוא ממנה את יסודה - יסוד קיום מצוות התורה כגזירת מלך ללא נתינת טעמים - כמצוות פרה אדומה אשר הינה "חוק" ללא טעם למצוותה.

ממילא, כעת אין סתירה בין טעמי סיבת טעותו של קורח, כי טעותו בנתינת טעם למינויי התפקידים הינה אותה הטעות של אי לימודו מפרשת פרה אדומה את יסודה - קיום מצוות התורה כגזירת מלך ללא נתינתו טעם להן.

לזה נסמכה פרשת חוקת לפרשת קורח. ללמדנו, כי טעותו של קורח היתה בכך שלא "למד" את יסוד פרשת פרה אדומה.

לפ"ז גם הקושיא השביעית מתורצת – אומנם, היו הנשיאים צדיקים וחשובים השומרים את כל מצוות התורה בדקדוק. אלא שהיתה להם טעות [בהשקפה] בעבודתם את ה' תוך נתינתם טעמים למצוותיו.

טעות זו עמדה להם לרועץ להפילם במחלוקת קורח עם משה, תוך השתכנעותם בטעמי הבל כטלית ומזוזה וכו' - בטעותם, באי עובדם את ה' כגזירת מלך.

ולפ"ז גם הקושיא השמינית מתורצת – רצה הקב"ה ללמדנו, כי ציוויי ה' ומצוותיו הינם "כשקדים הפורחים מן המטה"- אשר אינם יונקים מן הקרקע ואף אינם שיח פורח העומד לגדל שקדייה. כמטהו של אהרון אשר פרח "ללא שום טעם" ונימוק כיצד פרח. כן הוא גם כן בכל קיום מצוות התורה וציווי ה', אשר צריך האדם לקיימם "כגזירת מלך" ללא נתינת טעמים והסברים לשמירת מצוות הבורא יתברך.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן