קידוש החולין - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה קידוש החולין - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ויחלם והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עלים וירדים בו (כח.יב)

יש לידע, מדוע הודעת אותן יסודות נעלים אשר סופרו ליעקב בחלום, סופרו לו דווקא בחלום, ולא בהקיץ?

ב. ויחלם והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עלים וירדים בו (כח.יב)

איתא בבעל הטורים - "סולם"- בגמטריא ממון.

ויש להבין, מה שייכות ישנה בין הממון הגשמי, לסולם הרוחני?

ג. והנה מלאכי אלקים עלים וירדים בו. והנה ה' ניצב עליו וכו' (כח.יב-יג)

יש להבין, מה העניין במחזה זה, שהראהו "מלאכי אלקים" דווקא, העולים ויורדים בו?

ד. עוד יל"ע, מה העניין שאף היה "ה' נצב עליו" כל אותה העת?

ה. וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי (כח.טז)

איתא בבראשית רבה (פס"ט.ז) "וייקץ יעקב משנתו"- ר' יוחנן אמר: ממשנתו.

וצ"ע, הרי ודאי קם משנתו לאחר החלום אשר חלום, א"כ כיצד אמר ר' יוחנן כי קם "ממשנתו"?

ו. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש וכו'. והיה ה' לי לאלקים והאבן וכו' (כח.כ-כב)

מבואר, כי הקדים יעקב אבינו בקשת הגשמיות -"ונתן לי לחם" וכו', ורק אח"כ ביקש את בקשת הרוחניות -"והיה ה' לי לאלקים".

ולכאורה צ"ב, דהול"ל איפכא, ולהקדים בקשת הרוחניות קודם בקשת הגשמיות?

ז. וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (כח.כב)

יש לדקדק, דתיבת "וכל" מיותרת היא!

ח. עוד יש לדקדק, דתיבת "לך" מיותרת, דהרי פשוט ש"עשר אעשרנו" בשביל ה' יתברך?

ט. ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה (כט.כ)

יש להבין, כיצד נסתבב מאת ה', ש"יעקב אבינו"- סמל התורה יטרח במלאכה מאומצת כ"כ, (כפי שמבואר בפסוקים) שנים רבות?

י. לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה (לא.א)

איתא בבראשית רבה (עג.ח) אין כבוד אלא כסף וזהב, שנאמר (נחום ב): בוזו כסף בוזו זהב... כבוד מכל כלי חמדה.

ויש לשאול - הרי מדרש זה נוגד את האמור בפרקי אבות (י.ג): אין כבוד אלא תורה, שנאמר: "כבוד חכמים ינחלו"?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של הגר"א לאפיאן זצ"ל בספרו לב אליהו (פר' אמור) בעניין הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. וז"ל - ידוע שהפילוסופים היונים אמרו שתכלית האדם הוא להדבק בשכל הפועל, ולשם כך עליו לסטות לגמרי מחלקי החומר שבו ולסגף את גופו, שעי"ז יוכל להגיע לפעול בשכלו.

אולם לא כן תלמדנו התורה הקדושה, כי לא הצומות והסיגופים הם הדרך להגיע אל הנקודה הרוחנית באדם, כי אם להתבונן הרבה ולהתרגל בעבודה לשעבד כל הצרכים החומריים למטרת העליה הנפשית.

ואדרבא, כשמשתמשים בעניני העולם לשם שמים, נמצא השימוש ההוא בעצמו פועל שלימות האדם. (כ"כ הרמח"ל בספרו דרך ה') וכו'.

וכבר הכה הרמב"ן ז"ל על קודקודו של אריסטו היווני וכתב עליו: "יוצק זהב רותך לתוך פיו של אותו רשע אשר אמר כי חוש המישוש חרפה הוא לבני אדם".

כללו של דבר: לא הוריד הקב"ה את הנשמה הקדושה נשמת חיים שחוצבה מתחת כסא הכבוד לעולם הזה כדי לייסרה ולענותה, היא ניתנה לאדם כדי שיכבוש על ידה את עניני החומר, דבר שלא מצאנו אצל המלאכים שכולם רוחניים ולא אצל בעלי החיים שכולם חומריים. וזהו סוד "וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה וכו'"...

כך הקב"ה אמר להם לישראל: "בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו וכו'", עניין לשון תבלין שנמשלה בו התורה, בא להורות על מעלת התורה כי רבה כתבלין הנותן טעם בכל התבשיל שבקדירה, כך בכח התורה למתק ולהעלות כל מעשה חומרי להידבק בשכל, לא כפי שחשבו הפילוסופים של יוון. עכ"ל.

א"כ מבואר - כי כל מעשה - החומרי והגשמי ביותר, אם יתכוון לעשותו לשם שמים - כל מעשהו יתקדש ויתעלה, ונהפך הוא להיות למעשה רוחני של דביקות בבורא יתברך, ובלבד שיתכוון לעשות המעשה לשם שמים.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות}

הקושיות א'. ב'. ג'. ד' וה' מתורצות – רצתה התורה ללמדנו, כי גם "חלום בשינה" יכול להיות קדוש, גם בשינה אפשר לזכות במעלות נעלות עד מאוד לדורי דורות.

כ"כ, מפרשת "הסולם" למדים אנו, כי אפשר ש"הממון"- הגשמי יהיה סולם עלייה להתקדש ולהתעלות - להתקרב אל ה' יתברך. גם ע"י "הסולם"- הממון הגשמי - אפשר להיות "מלאכי אלקים" המתעלים ומהלכים בסולם.

דווקא בזכות "הסולם-הממון" אפשר להיות "מלאכי אלקים". אך הכל תלוי דווקא אם יהיה "הסולם" מוצב ארצה - קשור לארץ הגשמית כאשר גם הארץ צריכה להיות "ארצה" - "ארץ ה'" בקידוש מעשיו הגשמיים.

כ"כ צריך שהכל יהיה -"והנה ה' ניצב עליו"- שהכל יהיה לשם שמים, כי כאשר יקדש מעשיו הגשמיים בעבודת ה' לשם ה', גם בפעולותיו הגשמיות יזכה להתעלות בבחינת -"וראשו מגיע השמימה".

אף ר' יוחנן הכריח כי "וייקץ יעקב משנתו"- היינו, ממשנתו. ללמדנו, כי אף "שינה" יכולה להיות קדושה כי בכח התורה למתק ולהעלות כל מעשה חומרי להידבק בשכל ולקדשו להיות בבחינת קודש.

לפ"ז גם הקושיות ו'. ז' וח' מתורצות – הקדים יעקב אבינו בקשת הגשמיות -"ונתן לי לחם" וכו', ורק אח"כ ביקש את בקשת הרוחניות -"והיה ה' לי לאלקים". ללמדנו, כי עלייתו הרוחנית של האדם יכולה להגיע מכח הגשמיות, שכאשר יקדש את הגשמיות בעשייתו פעולותיו לשם ה', אף הגשמיות תיהפך למעשה התעלות רוחני, כי כשמשתמשים בענייני העולם לשם שמים, נמצא השימוש ההוא בעצמו פועל שלימות האדם.

אף דקדק יעקב באומרו: "וכל" אשר תתן לי עשר אעשרנו "לך", היינו, כהנהגת חיי יעקב אשר "כל" מעשיו - אף הגשמיים, היו מעושרים "לך"- לה' בלבד לשם שמים. בכך קידש הוא את כל מעשיו הגשמיים ובכך התעלה עוד ועוד ברוחניות.

לפ"ז גם הקושיא התשיעית מתורצת – סיבב הקב"ה ש"יעקב אבינו"- סמל התורה הקדושה (תפארת), יעבוד עבודה כ"כ קשה (חינם) שנים רבות, ובכל זאת להיות סמל התורה. ללמדנו, כי האדם יכול לזכות לקדש מעשיו, ואף את עבודתו הגשמית, אם יכוון פעולותיו לשם שמים [וכפי שאצל יעקב - היה לשם מצות נשיאת אשה וכדו']. ויזכה שיהיו אף מעשיו הגשמיים בבחינת סמל התורה. (ואולי לזה היו בעיניו "כימים אחדים"- מפני שהרגיש כל יום ויום כמצווה ממשית, ו"בעבודת ה'" אין שום טורח ועייפות).

ולפ"ז גם הקושיא העשירית מתורצת – אפשר ש"אין כבוד אלא כסף וזהב", ואף "אין כבוד אלא תורה", והוא כאשר ישתמש בכסף ובזהב לשם שמים, נמצא השימוש ההוא בעצמו פועל שלימות האדם, כפי שעסק התורה פועל התעלות בנפש העוסק בה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן