ק"ו מן הנמלה - אפיקי אליהו על התורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אפיקי אליהו על התורה ק"ו מן הנמלה - אפיקי אליהו על התורה
תוכן עניינים

--------

א. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (כה.ח)

יש לדקדק, מהו דנקט קרא: ושכנתי "בתוכם"- הרי במקדש עסקינן, והול"ל ושכנתי "בתוכו"?

ב. ועשו ארון עצי שטים וכו'. וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו (כה.י-יא)

איתא ביומא (עב:) "מבית מחוץ תצפנו"- אמר רבא: כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם.

ויש להבין, הרי "בורו" של הארון היה מזהב, ומה שייך ש"תוכו" וליבו של הת"ח יהיה כזהב גשמי?

ג. עוד יל"ע, הרי היה צריך לומר הפוך: "שאין בורו כתוכו"- שהרי ראוי שהת"ח יהיה פיו וליבו שווים, ולא מאוס בתוכו ח"ו. ומהו דנקט: "תוכו כבורו"?

ד. והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו (כד.יד-טו)

איתא בסוטה (לה.) הארון נושא את נושאיו.

ויש לתמוה, מדוע א"כ, צריכים כלל את "נושאי הארון"- כוהנים הממונים לשאת את הארון?

ה. עוד יש להבין, מדוע נצרכים הבדים, עד שיש איסור להסירם מן הארון, הרי "הארון נושא את נושאיו"?

ו. והיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת וכו' (כה.כ)

איתא בסוכה (ה:) - מאי כרוב? א"ר אבהו: כרביא, שכן בבבל קורין לינוקא רביא.

מבואר, כי פני הכרובים היו כפני תינוק.

ויש להבין, מדוע באמת, נידמו פני הכרובים דווקא לפני תינוק?

ז. ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות וכו' (כה.כב)

יש לידע, מדוע הועמדו הכרובים דווקא מעל ארון העדות, ולא במקום אחר?

{כל הקושיות מתורצות ביסוד אחד}

יבואר ע"פ יסודו של הג"ר ירוחם ליבוביץ זצ"ל בספרו דעת תורה (פר' ויקהל) בעניין הכרת ערך עצמו. וז"ל - "הנמלה בכוחותיה הפעוטים והדלים, כמה כבר בעצם יכולה לבצע. גם הסיבה למטרה שהיא מציבה בפניה - שמא יגזור עלי הקב"ה חיים", ממש שינוי הטבע - היא סיבה בלתי מציאותית. ולמרות הכל היוזמה גדולה, היא מבצעת פעולות הנראות מעבר לכוחותיה בהרבה, והיא מצליחה במידה רבה מאד.

ואם כך ביצור הזעיר הזה - הנמלה, ק"ו בן בנו של ק"ו כאשר יתבונן באדם בכוחותיו הכבירים שלו! שלא כנמלה, לאדם זו עבודת חיים מוכרחת. מחוייב הוא בתוקף תפקידו לאזור חיל ולהחדיר בעצמו יוזמה, המצאה, העפלה לאין קץ והגבלה.

ומהי תקוות אנוש אם יוזמתו דלה עד מאד ומגיעה רק עד "חטה ומחצה", כשעליו לצרוך שלוש מאות כור! לבושתנו זהו המצב אצל רבים, ממש ההיפך הגמור מן הנמלה. עכ"ל.

א"כ מבואר - כי מוכרח האדם להכיר בערך עצמו, בכוחותיו ויכולותיו, רק כך יוכל להצליח ולהתגבר אף למעלה מדרך הטבע, ק"ו מן הנמלה.

{לפ"ז כל הקושיות מתורצות }

הקושיא הראשונה מתורצת – רצתה התורה לרמז לנו, כי "ועשו לי מקדש"- ברגע שיאמין האדם ויכיר בערך עצמו, כי הינו יכול להגיע לכדי "מקדש"- להתקדש ולהתעלות מעלה מעלה בעבודת ה', אם ירצה בודאי יצליח למלא כל שאיפותיו לאין קץ ושיעור. כי הרי "ושכנתי בתוכם"- בתוך כל אחד בעם ישראל, אם ישאפו להיות מקדש.

לפ"ז גם הקושיות ב' וג' מתורצות – לימדנו רבא: כי "כל ת"ח שאין תוכו כבורו אינו ת"ח"- מפני שבן תורה, בכדי שיתעלה להיות ת"ח גדול, מוכרח הוא להכיר בערך עצמו - בהבינו כי "בורו"- לבושו ומהותו החיצוניים כבן תורה המשרת בצבא ה', מחייבים את ה"תוכו"- ליבו ושאיפותיו, לשאוף להתעלות כזהב שב"בורו", כפי שחיצוניותו מעידה על מהותו.

רק מכח הבנתו ב"תוכו", כי הינו "זהב"- ומרומם "כבורו"- הזוהר, יהיה במהותו ת"ח-ארון העדות קדוש ומרומם.

לפ"ז הגם הקושיות ד' וה' מתורצות – יסוד נס הארון "הנושא את נושאיו", מלמדנו, כי אין "נושאים" מיוחדים הנושאים את הארון קודש-התורה, כי הרי הארון נושא את נושאיו. אלא כל אחד יכול להיות מן המחזיקים בתורה - אם ישאפו ויאמינו בערך עצמם ובכוחם.

בדי הארון "לעולם לא יסורו מן הארון"- כל אחד, בכל מצב ובכל עת - אם יכיר בערך עצמו להיות מנושאי התורה, להתעלות לצאת ת"ח, יוכל להחזיק בבדי הארון, וממילא בדרך נס - "הארון ישא את נושאיו" וירוממם בדרגות רוחניות נעלות לאין ערוך.

ולפ"ז גם הקושיות ו' וז' מתורצות – יסוד הכרובים באים ללמדנו, כי אף "הכרוב"- התינוק הקטן והצעיר, אם יכיר בכוחותיו, וישאף להתעלות, אף הוא יוכל להיות דבוק בתורה, וחלק ממנה ככרובים אשר מעל הכפורת שמקומם מעל ארון העדות-התורה הקדושה. כל אחד יכול להצליח בעסק התורה, לעלות ולהתעלות, ובלבד שיכיר בערך עצמו, תוך שאיפתו למלא כוחותיו ושאיפותיו כנמלה הקטנה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב אליהו יוחאי אלקיים שליט''א
אפיקי אליהו על התורה

פירושים חידושים וביאורים על דרך המוסר והדרש, תוך ביאור כולם ביסוד אחד
זכני השי"ת בטובו ובחסדו
הצב"י אליהו יוחאי אלקיים
פעיה"ק יבנה תובב"א - שנת תשע"ב לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן