קונטרס מאירת עינים ע״ז

א׳ מה שאירע להרב הצדיק מו"ה יוסף מיאמפלא בן הקדוש הרב מוהר"ר מיכל זצ"ל, פעם אחד אינגד ואיתנח ועלה למעלה וטבלו אותו בנהר דינור, והמעשה ארוך ונפלא, ופעם אחת חלה ונטה למות ואינגד ואיתנח, והוא היה דרכו להתפלל מאוד בכוונה ובפרט תפלת ערבית, והיה מקפיד על מי שאינו מתפלל מעריב בכוונה עצומה, וכך אמר עליו אביו הקדוש, יוסף בני יכול להתפלל, ובעת חליו ראה ששוקלין כל זכיותיו, והביאו כל התפלות שהתפלל מקטנותו ועד עתה לא נעדרה אחת מהם, וראה שבא מלאך אחד נורא, ואמר מה זה אלו התפלות, ונפח בם, וברוח שפתיו נתפזרו ולא נשאר אלא אות ה"א אחת שהיתה מאירה באור צח, והוא היה עומד לפני ב"ד של מעלה וידיו מרתתין, ובאותו היום מת אביו הקדוש, כי פתאום בסעודה שלישית נסתלק, בעת הילוכו אנה ואנה בדבקות בפלא בחדר שלו, ואמר בהאי רצון אסתלק משה,כי לערך שתי שנים קודם פטירתו היו צריכין לשמור אותו שלא תצא נשמתו מרוב דבקותו בבוראו, כי היה דרכו לילך אנה ואנה עד שפניו היו בוערות כמראה הלפידים, ופעם אחת אמר הגאון הקדוש מו"ה יוסף מזמיגראד תלמידו, אל אחיו הצדיק מורי וחמי מוהר"ר אברהם מרדכי ראה אחי האיך עקביים של רבינו הקדוש עומדים בגן עדן העליון והיה צריך שמירה יתירה, והיה דרכו לאכול סעודה שלישית בחדרו מיוחד עם איזה מבניו, ואחר כך היה הולך אל בית מדרשו לומר תורה ושירות, עד שגמר הסעודה שם, ובעת הזאת לא היה שום אדם שם, והיה רץ בחדרו אנה ואנה ואמר בהאי רצון איסתליק משה, עד שראתה בתו הצדקת ורצתה ואמרה לאחיה הצדיק ר' יצחק ז"ל ורץ לחדרו לתפסו ולבלבל אותו ולהורידו ונפל על שכמו ואמר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, ויצאה נשמתו הקדושה, ור' יוסף היה למעלה עד יום ראשון בבוקר, ובעת שהיה עומד לפני הב"ד של מעלה שמע כרוז שילכו הצדיקים לקבל פני הרב ר' מיכל מזלאטשוב שבא לכאן והלכו, ובתוכם הלך מרן הקדוש נר ישראל רוח אפינו הרב ישראל בן אליעזר, רבו, וראה אותו עומד לפני הב"ד, ואמר לו יוסף בני מה לך בכאן, וסיפר לו כל הענין, והלך מרן לפני הב"ר ואמר, מה לכם עם ר' יוסף חביבי שאתם אומרים שאין תפלתו זכה, אני אומר לו שיתפלל בכאן תפלת שחרית, ואתם תראו איך תפלתו הוא בלב שלם ואמת, וקרא אותו ואמר לו התפלל בני כאן לפני יוצר כל, ויושע לך, והתחיל להתפלל, ומתוך גודל כוונת התפלה התחיל למטה הגוף להזיע, ובתפלה הזאת העלה כל התפלות להיותם מאירים ובהירים, ואיתער ונתרפא מחליו, ובאו אליו אמו ואחיותיו ואמר אליהם למה אין אתם מפשיטין הקישוטין מעליכם הרי אבינו נסתלק.(נתיב מצותיך נתיב אמונה שביל ג' אות כ"ה).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן