קונטרס מאירת עינים ס״ה

א׳ הנה בדורות שהיו קודם הבעל שם טוב מוהר"ר ישראל זצוק"ל, אף שהיו עוסקים בתורה ועבודה מכל מקום לא שמו את לבם לתקן את אשר פגמו, עד ימי זקנה, ולא ידעו כחה של תשובה עד היכן מגיע, עד שעיר וקדיש מן שמיא נחית הוא הבעל שם טוב ז"ל ואחריו בא הרב הקדוש רבינו אלימלך ז"ל והם פתחו השער לה' שטוב לעשות תשובה בעוד שהוא איש, דהיינו בימי נערותו, ושהאדם צריך לתקן אף מה שפגם בגלגול הראשון, ומכל שכן מה שפגם בקטנותו, ובימיהם התחילו להתעורר ציצים ופרחים בתשובה, שעל ידי שהם היו דבוקים תמיד בתשובה, היו ממשיכים את עולם התשובה על כל העולם, והתעוררות תשובה בימי נערותו בא לאדם על ידי שמדבק עצמו בצדיקי הדור.(מאור ושמש רמזי רות).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן