קונטרס מאירת עינים ס׳

תוכן עניינים

א׳ עיקר פעולת צדיקי הדורות והשרידים אשר ה' קורא כרשב"י וחביריו, וגם אחריו באחרית הימים שהופיע אור רבינו יצחק לוריא, ואחריו שהתנוצץ ניצוץ הבעל שם טוב ותלמידיו צדיקי הדורות מאז ועד עתה, היתה מגמתם לקשר נשמות בני ישראל לשרשם, ולהסיר מעליהם המסכים המבדילים, והתאוות הגשמיות, בכדי שיהיו נשמותיהן קשורות בשרשן, לבל יוכלו ח"ו להנתק משרשם, וגם שתהיה יראת הבורא ב"ה על פניהם אפילו בחדרי חדרים, לבלי לעבור בזדון אפילו על קל שבקלות מדקדוקי סופרים, וענין התקשרות נשמותיהם הוא על ידי שמפשיטין את עצמן מהגשמיות ויוצאין מתוך חומריותם לגמרי, לקשר נשמותיהם באור אין סוף ב"ה, ועל ידי זה ממשיכין גם כן אתם את נשמות עם בני ישראל לקשר אותם בשורשם. ב׳ אמנם כבר אמרו זה בשם הבעל שם טוב ז"ל, שהגם שנקשרו הנשמות למעלה בשורשם, צריך לראות לבל יתבטלו ממציאותם, ושיוכלו לחזור להגשמיות, רק שישארו דבוקים באופן שאף גם אם יתעסקו בגשמיות לא תפרוד מחשבתם מן הבורא ית"ש, וגם בעסקם בגשמיות יהיה מגמתם לעבודת הבורא בררך הוא, וזאת הוא עבודה בבחינת קטנות כנודע.(מאור ושמש פינחס ד"ה א"י יפקוד).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן