קונטרס מאירת עינים ל״א

א׳ אחר כך עמד החזן על רגליו והעיד שפעם אחת למדו תורה לפני מרן אלוקיי הבעש"ט ז"ל וליהטה אש סביבותם עד שנזדככו כל כך וקבלו תורה מפי מרן כדרך שקבלו ישראל על הר סיני בקולות וברקים וקול שופר חזק מאוד ממש כמו בהר סיני ב׳ כי אותן הקולות לא נתבטלו כי הם אלהות אלא שצריך קדושה וזיכוך, והשיב רבינו הקדוש הנ"ל לא השגתי זה אבל אין זה תימה, כי עבודתו וקדושתו מישראל מרן אלקי היה מאוד מאו־ד, ובפרט שהיה עבודתו וקדושתו על הנהר נעסטיר מקום טהרה, ומפי אחיה השילוני אשרי ילוד אשה שזכה לכך, והבינו היראים ששמעו זאת שכל המעלות שנזכר לעיל היו גם כן לרבינו אלימלך זצללה"ה או מעין זה.

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן