קונטרס מאירת עינים ט״ז

תוכן עניינים

א׳ איש אחד חכם גדול ובקי בכל הש"ס ופוסקים היה בעיר שהבעש"ט דר שם ולא היה נשמע לדברי הבעש"ט ולא האמין בהשגתו הגדולה, והבעש"ט היה חושק מאוד לקרבו אליו, והנה פעם אחד למד זה החכם הלכה עמוקה ודיבור תוספות אחד ולא הבין דברי התוספות ונתקשה מאוד בעיון גדול להבין ולא עלתה בידו, ונצטער מאוד על זה, והנה בלילה אחת ראה בחלומו כי מעלין אותו לעולמות עליונים, וראה שמעלין אותו היכל לפנים מהיכל, עד שכהו עיניו מלראות גודל האורות עליונים והיה סוגר עיניו, עד שהכניסוהו להיכל פנימי אחד ואמרו לו פתח עיניך, ופתח עיניו וראה הרבה חכמים גדולים וצדיקים יושבים ועוסקים בתורה והבעל שם טוב זלה"ה יושב בראש כולם, ואמר לו הבעש"ט למה אתה מתקשה כל כך להבין את דברי התוספות הלא הפשט הוא כך וכך וכו', ובבוקר כשניעור משינתו לקח הגמרא והיה מעיין בדיבור התוספות הנ"ל וראה שהפשט הוא ברור כשמש כאשר אמר לו הבעש"ט זלה"ה, והנה אעפ"כ היה סובר שמא הוא חלום לבד, והנה כשבא שבת קודש הלך על סעודה שלישית להבעש"ט זלה"ה ותיכף כשבא לבית הבעש"ט אמר לו ברוך הבא ואמר לו ההיית מעיין בפשט התוספות אשר אמרתי לך אם הוא פשט אמיתי וכו', ומזמן ההוא והלאה היה משמש את הבעש"ט ז"ל ונעשה חסיד גדול, כל זה שמעתי מאנשי אמת.(כתר שם טוב ח"ב דט"ז ע"א, ושכחי בעש"ט צד ע"ט עובדא דר"מ קעדס).

לעילוי נשמת הבעל שם טוב: רבי אליעזר בן הרבנית שרה ורבי אליעזר

כל הזכויות שמורות לספריה הלאומית: ספר בעל שם טוב, לודז, תרצח
סוג רישיון: Public domain

דילוג לתוכן